Říjen 2011- O tradici lesnictví

Lesnictví je nesporně činností v zásadě konzervativní, ale již samotný fakt, že se stále plynule vyvíjí, je důkazem, že několik set let dlouhá tradice lesnictví nesvazuje, ale naopak, konfrontace současných myšlenek a poznatků s výsledky práce a zkušeností minulých generací je zdrojem dalšího vývoje poznání generací nových. Přicházející generace kriticky rozvíjí to, co převzaly od předcházejících generací jako dobré a schopné dalšího vývoje a zdokonalení; a opouští to, co se na základě soudobého stupně poznání neosvědčilo.

Každá vykonaná práce tak v lesnictví zanechává své hmotné i nehmotné stopy, a časovou návazností činností anonymních i neanonymních lesníků postupně vyrůstá tradice. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik práce několika generací lesníků muselo být vykonáno, co všechno bylo s úspěchem či nezdarem vyzkoušeno, než se dospělo ke dnešnímu stavu, a jak velkou museli mít naši předchůdci odvahu ke změně tehdejších zvyklostí.

Hovoříme-li s úctou o tradicích českého lesnictví, pak máme na mysli myšlenky a poznatky předcházejících generací, působících v českých lesích, které obstály v prověrce teorie a praxe generací následujících. Odsuzovat naše předchůdce za případy, kdy zkoušeli cestu, z dnešního pohledu ne zcela optimální, či dokonce chybnou, je minimálně neetické, protože tak nedělali ze zlého úmyslu – uškodit dalším generacím, ale konali tak, jak jim jejich doba ukládala – hledali cestu dopředu!

Historickou úlohou současné generace lesníků není vymlouvat se na předchůdce, vyhledávat jejich omyly a negovat výsledky jejich práce, ale navázat na dosavadní úspěšná řešení a hledat na úrovni současného poznání nové cesty rozvoje lesnictví. A to i za cenu, že i toto hledání může být poznamenáno chybnými kroky, a že bude opět záležet jen na další generaci, jak naloží s poznatky generace dnešní. Jen nezůstat stát, nebo jít zpět. Tradici lesnictví je třeba posunovat dál a neutápět se v tradicionalismu a setrvávání jen na již osvědčených pravdách.

Tradice má v tržní společnosti jednu zvláštní vlastnost – nejde ji prodat ani koupit! Ale bohužel může zaniknout sebedestrukcí. To mějme na paměti!

Vladimír Simanov