Evropská výhledová studie lesnického sektoru - Podpora inovací a konkurenceschopnosti

Jaromír Vašíček, Michal Synek

Tento scénář hospodářské politiky evropských států se zabývá možnými důsledky úspěšných strategických inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti. Vlivem těchto inovací ve všech částech sektoru by mohlo dojít k vytvoření nových trhů, ochránění nebo rozšíření stávajících trhů, redukci nákladů nebo zvýšení rentability. Tento scénář je koncipován jako kvalitativní alternativa k předešlým scénářům.

Popis scénáře
Existují čtyři základní typy inovací:
- Inovace výrobků, zahrnuje zboží a služby, které jsou nové nebo podstatně vylepšené.
- Inovace ve zpracování, zahrnuje nové nebo podstatně vylepšené výrobní metody nebo systém přepravy výrobků.
- Marketingové inovace, do této kategorie patří nové marketingové metody, zabývající se změnou designu, balení, umístěním výrobků na trhu, reklamou a cenami.
- Organizační inovace, mezi tyto inovace patří nové organizační metody ve firemních obchodních praktikách, v organizaci pracovišť nebo v externích vztazích.

V sektoru výroby řeziva a dřevěných desek došlo během posledních let k významným inovacím. Byly vytvořeny nové druhy kombinovaných výrobků s vylepšenými technickými vlastnostmi a nižšími materiálovými a výrob-ními náklady. Tyto výrobky jsou známé jako kompozitní materiály. Díky jejich použití se výrobky na bázi dřeva staly více konkurenceschopnými v mnoha sektorech trhu. U kom-pozitních materiálů je určitě další prostor pro inovace, a to nejen na úrovni jednotlivých výrobků, ale i na úrovni integrovaného systému, zahrnujícího lepší technické provedení a rychlejší montáž, protože výhodou prefabrikovaných systémů jsou jejich významně nižší náklady. V současné době je většina prefabrikovaných systémů využívána pro výstavbu nových domů, ale existuje zde prostor pro vytvoření prefabrikovaného systému použitelného pro renovace a rekonstrukce.
Sektor buničiny a papíru se musí vypořádat s konkurencí vysoce inovativních oborů, především na poli komunikací. Televize, internet, e-maily, e-books zabírají významnou část trhu pro výrobky z papíru. Sektor buničiny a papíru by inovacemi měl směřovat nejen k vylepšení současných výrobků a větší efektivitě jejich výroby, ale také k výrobě nových výrobků pro nové oblasti použití. Do první skupiny patří inovace v oblasti orientace vláken, využití vertikálních strojů ve výrobě místo horizontálních, zlepšení v oblasti třídění a zacházení s recyklovanými vlákny, nanotechnologie k vylepšení kvality i provedení a v neposlední řadě snížení energetické náročnosti, především u sušení. U inovací zaměřených na nové výrobky je možné uvést několik možných návrhů. Papír s kapacitou pro vedení a uložení elektrické energie, např. papírové baterie nebo laptopy vyrobené z recyklovaného papíru. Další možností je vytvoření obalů, které by změnou barvy indikovaly překročení doby trvanlivosti (tepelně citlivý papír) nebo tzv. inteligentního papíru, pomocí kterého může uživatel zjistit dodatečné informace, např. teplotu.
V oblasti chemického zpracování dřeva, kromě chemické výroby buničiny, nebylo dřevo využito pro výrobu chemických látek, především vlivem dostupnosti relativně levné ropy. Až cenový vývoj obnovitelných a neobnovitelných surovin a technický pokrok vyvolal zájem o tzv. bio-rafinérie, které by měly vyrábět speciální chemické látky ze dřeva, včetně jeho komponent, jako je lignin. V současnosti je v provozu pouze několik bio-rafinérií, především jako testovací pilotní projekty. Většinou jsou zásobovány vstupním materiálem z existujících celulózek, takže jejich instalace nezvyšují poptávku po dřevní biomase. Pokud jejich provoz naplní očekávání, pak zisk z nich bude vyšší než z výroby celulózy, z důvodu očekávané vysoké poptávky po speciálních chemických látkách. Příkladem může být bio-rafinérie v Domsjö ve Švédsku, která je součástí clusteru využívajícího špičkové technologie (chemické, energetické, farmaceutické), aniž by byly všechny součástí jedné společnosti.
Inovace je možné využít i v oblasti lesního hospodářství. Mohou to být například služby spojené s rekreací jako návštěvy lesa zaměřené na určitý druh živočicha nebo zážitek. Další možností je rozvíjet a marketingově využít funkce lesních ekosystémů, jako je čištění vody nebo uložení uhlíku. Zlepšit odbyt dřeva, např. pomocí asociací nebo družstev vlastníků lesů nebo založením lokálních trhů. V neposlední řadě by měly být vytvořeny nové trhy pro ekosystémové služby. Platby za tyto služby by zvýšily příjmy vlastníků lesů a ovlivnily jejich výběr způsobu hospodaření. Aby bylo možné systém plateb realizovat, bude nutné vytvořit rentabilní strukturu plateb a také nová „pravidla hry“.

Výsledky scénáře
V tabulce 1 jsou, bez kvantitativní analýzy, uvedeny možné směry a rozsahy změn hlavních parametrů uvedených v referenčním scénáři s připojeným krátkým komentářem.
Výroba tradičních výrobků zůstane v Evropě na stejné úrovni jako v referenčním scénáři nebo bude nepatrně vyšší, zatímco u nových výrobků a biopaliv se očekává výrazný nárůst. Inovace by však také měly vést k efektivnějšímu využití surovin a tím ke snížení spotřeby pro daný účel. Celková poptávka po dřevě, pokud jde o objem, by neměla být o moc vyšší než v referenčním scénáři, ačkoli ceny by měly vzrůst. Navíc pokud příjmy jsou vhodně dorovnány, především implementací plateb za ekosystémové služby, nemusí špičkové inovace ve dřevozpracujícím průmyslu vést u vlastníků lesů k exkluzivnímu zaměření na dodávky dřeva. Např. pokud vlastník získá zajímavý příjem za poskytování rekreace, ukládání uhlíku nebo za ekosystémové služby, nemusí být dodávky dříví primární funkcí mnoha lesů. Pokud by však platby za ekosystémové služby nebyly implementovány, pak by scénář Podpora inovací a konkurence-schopnosti vedl k ještě většímu zaměření na dodávky dřeva, z důvodu vyšších cen.
Také nové způsoby využití dřevní biomasy, především bio-rafinérie, mohou mít speciální požadavky na rozměry, dřevinu, atd., které se liší od požadavků současných zákazníků. Z dlouhodobého hlediska to povede ke změně hospodaření, z krátkodobého hlediska pak ke změně struktury na trzích se dřevem.
Celková rovnováha dodávek a poptávky by měla být ve scénáři „Podpora inovací a konkurenceschopnosti“ více napjatá než v referenčním scénáři. Hlavní hnací silou poptávky jsou inovace, to se však projeví tím, že poptávka bude více citlivá k ceně.

Zpracováno s použitím publikace The European Forest Sector Outlook Study II.

Autoři:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ing. Michal Synek
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.