Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU slaví 90 let od svého založení

Pavel Mauer

V roce 2013 si Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) připomíná 90. výročí založení jedné ze svých organizačních součástí – Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP). Podnik od svého založení v roce 1923 poskytuje praktické zázemí především posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů, zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku a v neposlední řadě slouží k rekreaci široké veřejnosti.

Historie
Původní Školní lesní statek Adamov Vysoké školy zemědělské v Brně byl zřízen 1. 1. 1923. Stalo se tak po převzetí konfiskovaného lichtenštejnského majetku státem, který jej postoupil tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně – dnešní Mendelově univerzitě v Brně – jako školní a pokusný objekt. Čestný název Masarykův les byl podniku udělen výnosem Ministerstva zemědělství 14. 4. 1932, a to se souhlasem prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka.
Od 1. 1. 1937 byla veškerá agenda ředitelství statku soustředěna v Brně. Řízením školního statku byl pověřen Správní výbor. Jeho členové byli jmenováni profesorským sborem a schvalováni Ministerstvem zemědělství. Byli to vedoucí profesoři odborných lesnických ústavů.
Prostřednictvím Správního výboru bylo hospodaření na Školním lesním statku ovlivněno působením vynikajících profesorů Lesnického odboru Vysoké školy zemědělské v Brně, kterými byli zejména profesoři Rudolf Haša, Josef Konšel, Josef Opletal, Ferdinand Müller, Antonín Dyk, Alois Tichý a Gustav Artner. Svoje odborné názory a průkopnické myšlenky uplatňovali především na Školním lesním statku, který se stal jejich odbornou dílnou. Práce na něm přímo řídili a soustavným stykem se zaměstnanci zvyšovali i jejich odbornou úroveň.
Převzali pečlivě obhospodařovaný statek, na kterém bylo hospodaření v minulosti výrazně ovlivněno působením vynikajících lesníků – Leopolda Grabnera a Julia Wiehla. Podle jejich instrukcí se hospodaření na statku opíralo o clonné seče při obnově a úrovňové probírky při výchově lesních porostů. Profesoři plynule na dosavadní hospodářské způsoby navázali a dále je rozvinuli.

Josef Opletal
Prof. Josef Opletal byl pro svoje mnohaleté praktické zkušenosti v řízení lesního provozu jmenován předsedou Správního výboru, a tak přímo řídil hospodaření Školního statku. Svoji činnost na něm zahájil vypracováním generelu lesní dopravní sítě a sám projektoval a řídil stavbu první cesty, budované na statku Vysokou školou zemědělskou v Brně. Jeho zásluhou byla rekonstruována, resp. prakticky nově postavena pila v Adamově, která však v roce 1943 musela ustoupit válečnému průmyslu. Byl spoluzakladatelem a v důchodovém věku hlavním budovatelem Lesnického Slavína, který spolu s estetickými úpravami je dnes unikátní záležitostí minimálně evropského významu. Při estetických úpravách byly kolem lesních palouků i provozních objektů hojně vysazovány cizokrajné dřeviny. O rozsahu těchto úprav svědčí evidence exotů, která byla provedena v roce 1973, tj. 40 až 50 let po výsadbě, a nově v roce 2012. Mimo arboreta bylo napočítáno kolem 4 500 jedinců od více než 50 druhů dřevin volně v přírodě rostoucích.

Rudolf Haša
Prof. Rudolf Haša byl hlavním pilířem a organizátorem budování vysoké školy a jejího lesnického odboru. Na školním statku se zaměřil na důkladné zpracování lesního hospodářského plánu, ve kterém usiloval o uplatnění kontrolní metody po vzoru švýcarském. Snažil se o dosažení vícepatrového lesa, nacházejícího se mezi lesem skupinovým a výběrným. Jeho průkopnickým dílem je tzv. ideová těžebně obnovní mapa, kterou osobně vyhotovil v letech 1936 až 1938 pro celý školní statek. Mapa určuje hlavní způsoby obnovy, směr obnovy a hlavní směry dopravy vytěženého dříví. Je to předchůdkyně dnešní těžebně technologické mapy.

Josef Konšel
Prof. Josef Konšel postavil svoje učení na biologických základech a na studiu lesa neustále plně tvořivého. Vrcholným jeho dílem je učebnice Stručný nástin tvorby a pěstění lesů v biologickém ponětí (1931), která se stala naší první učebnicí pojatou na biologických základech. Mimořádnou pozornost věnoval výchově lesních porostů a jejich přirozené obnově, obojí s důrazem na péči o půdu.

Alois Zlatník
Průkopnickým dílem se stala i fytocenologická mapa celého školního statku, vypracovaná z podnětu prof. Rudolfa Haši Aloisem Zlatníkem, pozdějším profesorem. Mapování bylo provedeno v letech 1933 až 1938. Svým rozsahem to byla v té době mapa ojedinělá a stala se předchůdkyní dnešních typologických map.
Rozmach tvůrčí činnosti profesorů byl obrovský a lesnický odbor Vysoké školy zemědělské spolu se Školním lesním statkem Masarykův les Křtiny se staly věhlasnými a vyhledávanými objekty. Za dobu existence školního lesního podniku zde působily desítky významných lesnických osobností.

Přírodní podmínky
Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu cca 10 200 ha, vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj města Brna. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 38 % na dřeviny jehličnaté a 62 % na dřeviny listnaté. Průměrná roční teplota je 7,5 °C, průměrné roční srážky dosahují pouze 610 mm. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště protékajících řek. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy.

Současné činnosti ŠLP
Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, Ruska, Číny a Latinské Ameriky. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program LDF jsou to výzkumné plochy probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené, také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, topolu osika a jilmu horského. K práci a studiu je možné využít dosud získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení a demonstračních objektů.
V rámci hospodářské činnosti provádí ŠLP na třech polesích veškeré pěstební a těžební práce, včetně ochrany lesa a myslivosti. Na vlastní pile, vybavené 2 pásovými pilami a 1 rámovou, 3 sušárnami řeziva, pařící komorou a sortimentační linkou, se zpracovává vlastní vytěžené dříví, včetně následného prodeje řeziva. K dispozici pro podnik i pro cizí zákazníky jsou na ŠLP opravárenské dílny s širokou nabídkou služeb, dále doprava dříví a prodej štípaného paliva. Na středisku sazenic, arboret a zeleně lze získat vhodný sadební materiál pro zalesňování a ozeleňování, včetně provedení tzv. na klíč. Na výzkumné stanici ve Křtinách ŠLP vyvíjí a produkuje lesní techniku jako navijáky, rýhové sázecí stroje, školkařské stroje, zraňovače půdy, a především několik modelů lesních lanovek LARIX. Na zcela zrekonstruovaném zámku Křtiny, přebudovaném na moderní kongresové centrum, je možné i s ubytováním objednat kompletní zajištění odborných, kulturních i společenských akcí. K vycházce láká i nově obnovená přilehlá zámecká zahrada.

Ekologické certifikáty
Pro způsob obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravu lesů, mnohé účelové demonstrační objekty, moderní výrobu a širokou databázi výsledků výzkumu je ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP držitelem ekologických certifikátů - od roku 1997 FCI a od roku 2003 PEFC. V roce 2011 zde byl slavnostně vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Třetina podniku se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a bezmála 40 % lesních porostů ŠLP je zařazeno do evropského programu ochrany přírody NATURA 2000. Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně na základě platného českého zákona o vysokých školách pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů MENDELU, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské unie i dalších států světa.

Autor:
Ing. Pavel Mauer
Mendelova univerzita v Brně
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny