Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/99

AKTUALITY Z DOMOVA

POSTUPNÁ KONCENTRACE A PROPOJOVÁNÍ PODNIKŮ V LESNICKO-DŘEVAŘSKÉM KOMPLEXU

V rakouském časopisu Holz Kurier č. 46/1998 byl uveřejněn rozhovor s Hansem-Güntherem Sturmem, místopředsedou německých svazů pil (Vereinigung Deutscher Sägewerksverbände - VDS), ve kterém se pan Sturm vyjádřil k současné situaci v lesnicko-dřevařském komplexu v Německu. Podle jeho názoru se dřevozpracující průmysl vlivem strukturálních změn u dodavatelů suroviny na straně jedné a na trzích s řezivem a kulatinou na straně druhé nachází ve velmi obtížné situaci, v níž mohou obstát pouze velké firmy, které budou vznikat propojováním současných podniků, a které bude překračovat hranice států. Spojení firem ENSO TIMBER a SCHWEIGHOFER je pouhý začátek.

AKTUALITY ZE SVĚTA

NĚMECKÁ SPOLKOVÁ LESNÍ SPRÁVA

Německá spolková lesní správa obhospodařuje především lesy ve vojenských prostorech SRN spolu s dalšími lesy zvláštního určení jako spolkový (federální) majetek. Poslání spolkové lesní správy (SLS) formuluje "Zákon o finanční správě" v § 16, odst. 3 takto: "Svazové lesní úřady jsou místní svazové orgány pro lesní hospodářství, myslivost a rybářství a pro úlohy související, tj. ochrana biotopů a přírody."

Úvodem

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., předseda redakční rady

Milí čtenáři,

dovolte mi, abych vám popřál na prahu nového roku za celou redakční radu Lesnické práce hodně pevného zdraví, úspěch ve Vašem osobním i profesionálním životě a splnění všech vašich přání, která jste si v prvních chvílích posledního roku začínajícího jedničkou dali.

JAK VIDÍ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 1999

Redakce

Ing. František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Hospodaření v lesích měst a obcí a v lesích soukromých vlastníků se podle mého názoru obešlo v roce 1998 bez vážnějších výkyvů a problémů. Nahodilé těžby byly nízké, ceny dřeva se vyvíjely příznivě, byla dostatečná nabídka pracovních sil i podnikatelských subjektů. Řada nestátních lesních majetků tak mohla využít vyšších příjmů z tržeb za dřevo ke zpětným investicím do lesa, lesní výroby a rozvíjet tak své lesní podniky. V závěru roku 1998 proběhly v celé ČR komunální volby. V obcích byla zvolena nová zastupitelstva, do vedení řady obcí se dostali noví lidé. Pro nás, správce obecních lesních majetků, to znamená v mnohých případech určitou nejistotu a každopádně mnoho práce a úsilí s opětovným vysvětlováním již mnohokrát vysvětleného (význam obecního lesního majetku, jeho funkce, správa, ekonomika atd.).

LESNÍ ZÁKON, TRADICE, EKONOMIKA

Redakce

Stejně jako v posledních dvou číslech minulého ročníku Lesnické práce i dnes budeme pokračovat v prezentaci myšlenek a názorů, které zazněly na Lesnickém fóru v Kostelci n. Č. l. Tentokrát se budeme věnovat lesnické legislativě, hospodářské úpravě lesů, tradicím a ekonomické situaci.

JAKÁ BUDE LESNICKÁ STRATEGIE A LESNICKÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE?

Ing. Karel Vančura - odvětví lesního hospodářství MZe

Základním rozhodnutím pro přijetí společné lesnické strategie se stalo usnesení Evropského parlamentu z 30. 1. 1997, ve kterém byla Komise EU vyzvána, aby do dvou let připravila legislativní návrh evropské lesnické strategie. V usnesení se mj. uvádí, že prvořadým cílem této strategie má být komerční využití lesů (proti usnesení hlasovali "zelení"). Přitom má být strategie propojena s politikou ochrany životního prostředí a to mj. v návaznosti na závěry konferencí z Ria a Helsinek.

NÁRODNÍ PROGRAM PRO LESY

Doc. ing. Ivo Kupka, CSc. - LF ČZU Praha

Národní program pro lesy (dále NPL) je programem s jediným hlavním strategickým cílem: zavedením trvale udržitelného hospodaření v lesích. Národní program pro lesy je v současné době frekventovaný termín pro široké spektrum postupů při plánování, programování a implementaci hospodaření v lesním hospodářství na všech organizačních úrovních k dosažení předem stanovených cílů.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - I.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku),
1. část - Poslání a terminologie předpisů v jednotlivých zemích

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

Před více než dvěma lety prodělalo české lesní právo přijetím zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a jedenácti prováděcích vyhlášek zásadní proměnu. Provázela ji, i na stranách Lesnické práce, obsáhlá diskuse, v jejímž rámci se poměrně často odkazovalo též na právní úpravy platné v jiných státech. O významu zahraničních zkušeností v této souvislosti ostatně svědčí sama důvodová zpráva k návrhu zákona o lesích, v níž se příslušné německé, rakouské a švýcarské předpisy výslovně označují za jedno z východisek při zpracování zákonné předlohy.

HISTORIE A VÝVOJ KONCEPCE VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ V ARBORETU SOFRONKA

Ing. Karel Kaňák, CSc.

Dne 29. září 1997 se konala na téma uvedené v nadpisu celostátní konference u příležitosti 35 let založení vědeckého pracoviště VÚLHM v arboretu Sofronka. Na uspořádání akce se podílely tyto instituce: MZe ČR - odvětví LH, VÚLHM - pracoviště Sofronka, Správa veřejného statku města Plzně, Česká lesnická společnost, Útvar koncepce rozvoje města Plzně.

HISTORIE A SOUČASNOST ARBORETA SOFRONKA

Ing. Karel Kaňák, CSc.

V roce 1956 byl Československou akademií zemědělských věd vypsán úkol "Šlechtění borovice". Protože dosavadní pokusné plochy a objekty nestačily k serióznímu řešení tohoto úkolu, založil ing. Karel Kaňák, CSc. sbírku světového sortimentu druhů rodu Pinus na lokalitě Sofronka v Plzni - Bolevci.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.