AKTUALITY ZE SVĚTA

NOVÝ AGREGOVANÝ MATERIÁL

Celosvětová poptávka po výrobcích ze dřeva stále stoupá. Hlavním zdrojem stavebního dříví jsou jehličnaté lesy, které však nemohou stačit vzrůstající spotřebě, a to především tlustšího dříví. Při zvládnutí progresívních zpracovatelských technologií však mohou doplňkový zdroj stavebního dříví představovat dosud méně využívané listnaté dřeviny. V podmínkách USA se jedná především o využití dřevin: dub červený (Quercus rubra), javor červený (Acer rubrum) a liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Výroba hranolů z listnatého dříví malých tlouštěk se ukázala neefektivní, protože zborcení hotových trámků v procesu sušení snižovalo celkové využití vstupní hmoty na 37 %. Zlepšováním technologických procesů pořezu a sušení se využití zvýšilo na cca 50 %. Stále však zůstávaly nevyužité odpady - piliny, krajiny a odřezky.

Alternativní metodou výroby stavebních (konstrukčních) dílů z listnatých dřevin je rovnoběžné vrstvení dýh, využívající vodostálých lepidel a zvýšených teplot a tlaků pro výrobu agregovaného materiálu nahrazujícího rostlé dříví. Vzniklý materiál se nazývá Laminated Veneer Lumber (zkratka LVL), což lze přeložit jako "dříví z vrstvené dýhy". Proces výroby LVL minimalizuje množství odpadu a maximalizuje množství získatelného konstrukčního dříví. Mimo to má LVL tyto výhody: lze z něj vyrobit rozsáhlejší konstrukční prvky než z rostlého dříví, a mechanické vlastnosti LVL mají vyšší uniformitu než rostlé dříví - proto z něj lze vyrábět složitější konstrukce při jejich vyšší spolehlivosti. V současné době probíhají ve výrobních podmínkách pokusy s různými dřevinami a jejich kombinacemi pro získání výrobku s optimálními mechanickými vlastnostmi ve vztahu k ceně vstupních dřevin a materiálů.

Vladimír Simanov, podle Pennsylvania State University Annual Report 1990-91

RENESANCE VĚTROLAMŮ

Od roku 1988 jsou v Pennsylvanii v rámci "Dnů zemědělského pokroku" předváděny veřejnosti způsoby zakládání větrolamů a péče o ně. Současně jsou zájemci informováni o jejich známých i méně známých přínosech. Za obecně známé přínosy se považuje ochrana zemědělských plodin a půdy před výsušnými větry a větrnou erozí. Rovněž známá je funkce větrolamů jako optického odclonění budov od okolí a úloha útočiště (hnízdiště) volně žijících živočichů. Hlavní renesanci však větrolamy prožívají od 70. let, kdy se v období energetické krize prokázalo, že větrolam umístěný do 60 m od budovy dokáže natolik snížit ochlazování pláště budovy proudícím vzduchem a pronikání chladu dovnitř budovy, že je možné snížit náklady na vytápění až o 15 %! V současném období probouzení ekologického vědomí mezi obyvateli USA hraje významnou roli i to, že je výsadba větrolamů doporučována jako možný prostředek proti globálnímu oteplování Země vlivem vzrůstajícího podílu CO2 v ovzduší, i jako přírodní prostředek pro zachycování prachu, imisí a zdraví škodlivých plynů.

Na demonstračních plochách je doporučována výsadba větrolamů o šesti (min. pěti) řadách různých dřevin, při vzdálenosti jednotlivých řad od sebe od 1,8 m do 3,0 m a vedení řad kolmo na směr převládajících větrů. Do první řady se doporučuje vysadit rychle rostoucí hybridy topolů. Druhá, pomaleji rostoucí řada se doporučuje vytvořit z jehličnanů - smrků, nebo borovic, aby měl větrolam dostatečnou účinnost i po opadu listí listnatých dřevin. Další řady se doporučují dosázet dřevinami poskytujícími zužitkovatelné plody, nebo plody sloužící jako potrava pro volně žijící živočichy, kterým poskytne větrolam útočiště. Jsou to zejména: zimolez, dřín - svída, hloh, hrušeň, škumpa ocetná, kalina - tušalaj.

Vladimír Simanov, podle Pennsylvania State University Annual Report 1990-1991

FAO PRO TROPICKÉ LESY

Na alarmujícím ústupu tropických lesů se podílí především odlesňování za účelem rozšiřování výměry zemědělské půdy, ničení lesů získáváním paliva (v suchých oblastech, kde je dříví prakticky jediným dostupným zdrojem energie) i neodborné a nešetrné hospodaření v lesích. Odhaduje se, že v současné době je méně než 5 % z celkové výměry tropických lesů obhospodařováno podle lesních hospodářských plánů. To ve svých důsledcích umožňuje těžbu dříví a dalších lesních produktů přesahující schopnosti přirozené regenerace lesů. K devastaci lesů pak přispívá i nešetrné a nehospodárné realizování těžební činnosti. Proto FAO na pomoc tropickým lesům vyhlásila program zaměřený na ekologicky šetrné těžební technologie mající přispět k uchování tropických lesů nejen cestou jejich aktivního managementu, ale i zdokonalením těženích technologií a technologií primárního zpracování dříví. Jeví se zdánlivě protismyslné chránit tropické lesy zdokonalováním technologií pro jejich těžbu a následné zpracování vytěženého dříví, ale z podrobného studia dostupných údajů vyplývá, že je to naopak velice efektivní způsob. Při obvyklých těžbách jsou totiž těženy jen některé dřeviny (a to jen větších tlouštěk) a ostatní dřeviny (zatím obchodně nevyužívané) zůstávají netěženy. Na těžebních plochách tak zůstává stát zhruba 75 % zásoby těžených porostů! Přitom z vytěženého dříví zůstává ještě na místě těžby dalších cca 50 % objemu jako dále nezpracovávané zbytky! Uvedený současný způsob využívání přírodních zdrojů je možné bez nadsázky označit jako plýtvavý. Stimulací průmyslového využívání veškerého dříví (tj. jak opomíjených dřevin, tak dříví menších dimenzí), spolu s rozvojem těžebních technologií snižujících ztráty při výrobě lze podle názoru expertů FAO snížit v dohledné době objem celkových těžeb v tropických lesích nejméně o 1/3, aniž by poklesl objem skutečně získatelného dříví. Omezením plošného rozsahu těžeb lze očekávat významný kladný ekologický efekt, podpořený současně zaváděním ekologicky šetrných těžebních postupů na těžbou dotčených plochách.

Vladimír Simanov, podle FAO Forest Harvesting Bulletin No 1/92

MOŽNOSTI VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE V LESNICTVÍ

Lesnický výzkumný ústav na Novém Zélandu dokončil několik let trvající výzkum zařízení pro snímkování z vrtulníků a software pro vyhodnocování získaných snímků na stereoplotru a osobním počítači. Snímkovací zařízení vzniklo za spolupráce s Pacific Aerospace Corporation of Hamilton. Hlavním technickým problémem bylo omezení chvění dvou kamer Hasselblad (formát negativu 55 mm, ohnisková vzdálenost 80/100 mm, film v zásobníku na 200 snímků) umístěných 5 m od sebe na tyči nesené příčně pod vrtulníkem Bell Jet Randger, aby mohlo být dosaženo ostrých snímků i při měřítku 1:1500 (pro srovnání, při snímkování z letadel při vyšší rychlosti a výšce letu jsou obvyklé snímky v měřítcích 1:3000 až 1:60 000).

Souběžně s konstruováním a ověřováním snímkovacího zařízení probíhal vývoj computerizace vyhodnocování snímků v součinnosti s National Research Advisory Council, norskou firmou Carto Instruments a anglickou firmou Cartigraphic Engineering Ltd. Společně vyvinutý rozsáhlý software pro PC umožňuje při spřažení se stereoplotrem vyhodnocovat sklon terénu, vrstevnice, únosnost půdy, zjišťovat plochy a vzdálenosti. Vyhodnocení 1 snímku trvá údajně max. 5 minut. Současně lze vyhodnocené údaje zakreslovat do snímků, případně ze získaných údajů vytisknout obvyklé mapy.

V průběhu ověřování použitelnosti letecké (vrtulníkové) fotogrammetrie pro rutinní lesnický provoz byly zjišťovány zásoby porostů, stromové výšky (přesnost měření 30 cm při měřítku 1:15 000), a délka zavětvení korun. Pro lesnický výzkum byl zjišťován zápoj pro odvození růstových modelů. Přitom bylo konstatováno, že snímkováním 3x během roku, při měřítku snímků 1:1000, byly získány přesnější podklady, než při terestrickém měření. Ve výzkumu bylo zařízení použito i na určení přesné polohy vytěženého dříví před vyklizováním, pro simulační model vlivu těžební metody na poškozování stojícího porostu.

S pomocí zařízení AP190 (stereoploter s PC, vyráběný již hromadně firmou Carto Instruments) byly zpracováním vrstevnicové mapy a vytvořením matematického modelu terénu vypracovány i těžební plány pro environmentálně citlivé lokality, které posloužily jako vstup pro plánovací software (vyvinutý lesnickým výzkumným ústavem), umožňující posouzení dopadu různých technologických variant těžby a dopravy na životní prostředí.

Možnosti dalšího využívání systému jsou velice široké. Může to být zjišťování zdravotního stavu lesů, posuzování požárního rizika, zjišťování dimenzí stromů, skladby porostů a jejich zásob, lokalizace zemníků a lomů, projekce lanovkových tras, plánování a projektování lesní dopravní sítě včetně ideální lokalizace mostů, vymezení rekreačních oblastí včetně lokalizace campingů, určení ideálních míst trvalých skládek, výzkumné práce na malých plochách, kontrolní činnost, atd.

Od hromadného zavedení systému do praxe se očekává výrazné snížení nákladů na průzkumné práce, zjišťování těžebního fondu, a veškeré dokumentace přírodních zdrojů včetně zemědělství. Systém je využitelný i v urbanismu a ochraně přírody. Produkty systému jsou mapy, panoramatické fotografie a digitální modely terénu - jako vstupy do geografických informačních systémů (GIS).

Vladimír Simanov - s použitím: Firth J.: Keeping a close eye on the resource. in: Forest Industries, october 1987; What°s new in Forest Research. No 172, 1989; firemní informace Carto Instruments A/S, Postboks 215, 1430 Aas, Norway

ENSO TIMBER A HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SE SPOJUJÍ

Finská společnost Enso Timber a podniky firemní skupiny Schweighofer se 1. 12. 1998 spojily. Sweighofer se stává 100% dceřinou společností Enso Timber, naproti tomu rodina Sweghoferova získala 33 % akcií Enso Timber. V důsledku této fúze vzrostl obrat finské firmy v r. 1998 při roční výrobní kapacitě téměř 4 mil. m3 řeziva na zhruba 5 mld. finských marek. Obě společnosti touto fúzí, při níž hodlají využít vzniklých synergií, reagují na zostřující se mezinárodní konkurenci ve svém oboru. Nová skupina, která bude mít téměř 2700 zaměstnanců, se stává největším pilařským podnikem v Evropě. Kmenovým sídlem budou finské Helsinky a hlavní vedení bude umístěno v rakouském Brandu.

Lignum 11/98, redakce

PILA SCHNEIDER - FLEXIBILNÍ POŘEZOVÉ CENTRUM

Výhodnou formou zpracování jehličnaté kulatiny pro malé a střední pilařské závody je zakázkový pořez stavebního dříví. Výrobce je schopen pružně reagovat na aktuální poptávku a v krátkém časovém úseku dodat zákazníkovi řezivo v požadovaných dimenzích, přičemž dosahovaná cílová cena může být ve srovnání s komerčním řezivem až o 30 % vyšší. Příkladem realizace výše uvedených záměrů je pilařský podnik Schneider z jihoněmeckého Eberhardzellu, kde byla ve spolupráci s firmou Wurster Dietz (Esterer WD) vyvinuta technologie Centrum pro výrobu stavebního řeziva (Bauholzzentrum/BHZ). Touto technologií lze zpracovávat výřezy v délce 2,5-14 m a průměru 10-60 cm (kořenové náběhy 70 cm). Další vlastností je možnost zpracovávat jednotlivé zakázky stavebních firem samostatně tak, aby jedna zakázka obsahující nejrůznější dimenze mohla být v průběhu několika hodin po objednávce expedována bez nároků na další třídění řeziva. Roční pořez ve dvousměnném provozu činí 120 000 m3 jehličnaté kulatiny. Na základě zkušeností majitelů firmy Schneider lze konstatovat, že je možné zajistit poptávku zákazníků sídlících ve vzdálenosti až 300 km. Výhodně položená pila stejného typu v Čechách by proto mohla najít dostatek vhodných zákazníků z tuzemska i zahraničí.

Drevo 5/1998, redakce

TÉMĚŘ 22 TISÍC DEM ZA KMEN KLENU
Špičkové ceny listnatého dřeva při dražbě ve Westerwaldu (SRN)

Nejvyšší ceny dosáhl klen z lesa města Wirges - 8413 DEM/m3. Celkem dostalo město za tento kmen 21 874 DEM. Na této dražbě se nabízelo 836 m3 listnatého cenného dříví; průměrná cena 968 DEM/m3; u jednotlivých dřevin se dosáhlo těchto cen: buk 919 DEM/m3, javor klen 2261 DEM, javor mléč 912 DEM, třešeň 654 DEM, jasan 560 DEM. Proti předchozímu roku se ceny u průměrné kulatiny zvýšily o 10 %, u špičkové kvality zůstaly na stejné úrovni. Zájem kupců byl vysoký. Aukce se zúčastnilo 28 firem z celého Německa, z Francie, Lucemburska a Belgie. Její výsledek je jistě významným podnětem pro majitele lesů k organizování takového způsobu prodeje a k uplatňování přírodě blízkého hospodaření v lese.

AFZ/Der Wald/25/98, Proch

POPTÁVKA PO BOROVÉM STAVEBNÍM DŘÍVÍ V BAVORSKU ROSTE

Smrková kulatina je v podstatě v Bavorsku vyprodána a na některých místech není poptávka pilařů ani kryta. Ceny jsou víceméně stabilní. O borové dříví je trvalý zájem - zejména o standardní délky a o stavební sortimenty. U listnatého dříví roste zájem o bukovou kulatinu.

AFZ/Der Wald 25/98, Proch

LESNICKÝ ODBYTOVÝ FOND NA "ZELENÉM TÝDNU" V BERLÍNĚ V ROCE 1999

Ve dnech 22.-31. ledna 1999 se v Berlíně uskuteční tradiční "Zelený týden". Lesnický odbytový fond Spolkového ministerstva výživy, zemědělství a lesů této akce tentokrát poprvé využije k propagaci staveb ze dřeva, které lze realizovat za jeho finanční pomoci. S pomocí finančních prostředků fondu mohou zemědělci postavit nejen stáje a vepříny, ale i jízdárny a obytné domy, ovšem z ekologicky šetrné suroviny - dřeva. S vybranými dřevěnými stavbami budou návštěvníci veletrhu seznámeni i v jednotlivých fázích stavby prostřednictvím filmů, modelů a obrazů. Na dotazy zájemců budou odpovídat příslušní odborníci.

AFZ/Der Wald 25/98, Proch

DOHODA O RECYKLACI DŘEVA VE SPOLKOVÉ ZEMI RÝNSKO-FALC

V uvedené spolkové zemi je ročně k dispozici 250-320 mil. kg použité dřevní suroviny. Z toho 120 mil. kg mělo být v r. 1998 použito k výrobě dřevotřískových desek. Sekundární dřevní suroviny činí 20 % z celkového množství dřevní směsi. Okolo 100 mil. kg použitého dříví se ročně uplatní ve výrobě energie. Aby se použitého dříví uplatnilo co nejvíce a co nejúčelněji, uzavřelo zemské ministerstvo životního prostředí a lesů s 18 podniky z recyklačního hospodářství, dřevařského průmyslu a s majiteli spalovacích linek na dřevo v r. 1998 dohodu o zvýšeném využívání sekundární dřevní suroviny. Dohodou má být rovněž zajištěno, aby se jako suroviny i jako paliva využívalo pouze dřevního odpadu, který neobsahuje škodlivé látky a příměsi. Zúčastněné podniky se zavázaly, že budou stanovenou linii plnit. V lednu 1999 se uskuteční k tomuto tématu odborný seminář, na němž bude také posouzeno plnění uzavřené dohody.

AFZ/Der Wald 25/98, Proch

RAKOUSKÝ IMPORT VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Rakousko ročně importuje na 350 tis. vánočních stromků jedle kavkazské (Abies nordmaniana) zejména z Dánska a Německa. Ztráta, která tak Rakousku vzniká, se odhaduje na 100 mil ATS.

Holzkurier 51/52/98, Proch

RYCHLOST HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA 300 m/min.

V r. 1997 instalovala rakouská firma Ledinek (stroje pro dřevařský průmysl) v závodě firmy Schweighofer v Sollenau nový hoblovací stroj "Stratoplan", který dosahuje rychlosti posunu 300 m/min. Šlo v tomto případě o velmi náročné prověření tohoto stroje, neboť závod pracuje na 3 směny.

Holzkurier 51/52/98, Proch

HAAS-FIRMENGRUPPE, DALŠÍ ZAHRANIČNÍ DŘEVAŘSKÁ FIRMA V ČR

Rakouský odborný časopis pro LH a dřevařský průmysl Holzkurier otiskl ve svém čísle 51/52 roku 1998 článek o dřevařském závodě Chanos v Chanovicích, ve kterém po modernizaci úspěšně hospodaří německá firemní skupina Haas, známá jako výrobce hotových dřevěných domů a stavebních částí. Své hlavní sídlo má ve Falkenbergu (SRN). Na titulní straně časopisu je fotografie modernizovaného závodu s heslem: Kvalita, inovace a odpovědnost i v Česku, závod Chanos, Chanovice. Článek má titulek Vyrábět na Východě úspěšně - se západním know-how (Fertigen im Osten - erfolgreich mit West-Know-how). Z článku jsme vybrali několik informací: V úvodu se zdůrazňuje profesionálnost a úspěšnost strategie, kterou uplatňuje obchodní vedoucí firmy Haas pan Xaver Haas ve svém podniku a nyní též v Chanově. Závod vyrábí jednovrstevné, třívrstevné a pětivrstevné desky a lišty. Zaměstnává 350 osob. Kvalita výroby je garantována vlastní pilou a sušárnou s roční kapacitou 200 tis. m3. Výroba má naprosto plynulý odbyt a je orientována na tuzemský trh. Velmi se cení, že závod má k dispozici pozemek o rozloze 35 ha, což umožňuje jeho další rozvoj. Firma Haas se na našem trhu prosazuje i se svým tradičním výrobkem - dřevěnými domy.

Holzkurier 51/52/98, Proch

KRITICKÝ STAV DEFOLIACE KORUN DUBU A JEDLE V RAKOUSKU

K tomuto konstatování dochází zpráva z 11. pozemního šetření stavu korun, které se uskutečnilo na základě výnosu Rady ES (VO 3528/86), které je povinné pro všechny členy ES (nyní EU); pozn.: realizuje se i u nás a v dalších evropských zemích. Situace se zjišťuje na stanovené síti referenčních ploch. Zpráva konstatuje v r. 1998 proti r. 1997 slabé zhoršení. Smrk vykazuje po celé období, co se stav zjišťuje, mírné zlepšování. V r. 1998 však bylo malé zpomalení trendu. U jedle se v uvedeném roce projevilo znatelné zhoršení. Potěšitelné hodnoty u korun modřínu a borovice zůstaly na stejné úrovni. Modřín po celou dobu vykazuje nejlepší stav koruny ze všech sledovaných dřevin. Bukové koruny se zlepšily. Dub naproti tomu má po všechna léta nejhorší stav korun.

Holzkurier 51/52/98, Proch

DOHODA O VÝMĚNĚ ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠVÉDSKOU ELMIA AB A NĚMECKÝM KURATORIEM PRO PRÁCI V LESE A LESNÍ TECHNIKU (KWF)

V říjnu minulého roku byla po několikadenní práci pětičlenné skupiny podepsána dohoda o výměně zkušeností a společném marketingu při přípravě veletrhu a sjezdu KWF v roce 2000 v Celle u Hannoveru (KWF 2000) a známého lesnického veletrhu ELMIA WOOD 2001 v Jönköpingu. Příprava takových rozsáhlých akcí, jako jsou tyto veletrhy a zejména praktických ukázek strojů při práci v lese, je tak náročná, že se tato spolupráce považuje za velmi potřebnou. Přípravná skupina projektu se sešla v Jönköpingu a její účastníci si prohlédli alternativní venkovní pracoviště připravovaná pro švédský veletrh ve dnech 6.-9. 6. 2001. Zprávu o této dohodě přinesl informativní bulletin Elmia Wood News, který zároveň obsahuje sdělení, že na přání zájemců budou mezi veletrhy tímto způsobem zveřejňovány technické novinky oboru. Upozorňuje také na letošní lesnický veletrh Skogs Elmia 99 v červnu.

ELMIA WOOD NEWS, Proch

VÝSTAVA LOV A RYBAŘENÍ (JAGEN UND FISCHEN 99) VE DNECH 14.-18. 4. NA NOVÉM VÝSTAVIŠTI V MNICHOVĚ

Jedna z nejvýznamnějších a největších výstav pro myslivce, rybáře a sportovní střelce se uskuteční ve dnech 14.-18. dubna 1999 na novém výstavišti v Mnichově (Riehm). Poprvé bude výstava rozšířena ještě o přehlídky nejrůznějších plemen loveckých psů, o ukázky sokolnictví a o jezdecký sport, respektive o jezdecké potřeby. Výstavu pořádají Veletrhy Mnichov, s. r. o. (Messe München GmbH) ve spolupráci s Bavorským zemským mysliveckým svazem, který oslaví 50 let svého trvání, s Rybářským svazem Horního Bavorska a s Bavorským sdružením sportovních střelců. V minulém roce na tomto výstavišti proběhl veletrh INTERFORST 98. Jde o rozsáhlé prostory bývalého mnichovského letiště, vybavené nejmodernější informační technikou. Na výstavě se zúčastní přes 400 vystavovatelů z 21 zemí, kteří nabídnou myslivcům, rybářům a sportovním střelcům i majitelům lesů a zemědělcům bohatý sortiment zboží: moderní vybavení, lovecké zbraně, rybářské potřeby, terénní auta, vhodné oblečení, užitkové předměty a potřebnou literaturu. Nebude chybět ani nabídka cestovních možností. Očekává se, že výstavu navštíví 40 tis. zájemců. V rámci výstavy se uskuteční také tradiční sjezd Bavorského zemského mysliveckého svazu, kterého se zúčastní kromě delegátů z Bavorska hosté z celého Německa i ze sousedních států.

Presse-Information, září 98, Proch

LIGNA HANNOVER (10.-15. 5. 1999), SVĚTOVÝ VELETRH DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Jeden z největších veletrhů těchto oborů se koná jednou za dva roky a orientuje se jako jediný na stroje a zařízení pro lesní a dřevařské hospodářství (dřevařský průmysl a řemesla). V r. 1997 se jej zúčastnilo přes 1600 vystavovatelů, z toho polovina ze zahraničí (ze 43 zemí) a přes 105 tis. návštěvníků ze 101 zemí (z toho přes 13 tis. z oboru LH). Zájem o veletrh roste v souvislosti se zvyšováním významu dřeva jako všestranně použitelné, reprodukovatelné a ekologické suroviny, která se stává mostem mezi současností a budoucností. Dřevo prožívá renesanci jako stavební materiál a množství jeho kladných vlastností podněcuje použití v nejrůznějších oblastech. Hannoverský veletrh se snaží přiblížit návštěvníkům všechny tyto možnosti, a to od tradičních, jako je stavebnictví, truhlářství atd. až po nejnovější respektive obnovené, jako např. výroba aut, letadel, lodí, stavba hal z lepených nosníků. Informace o zaměření lesnické části veletrhu je uvedena heslem "Lesní hospodářství očekává globální řešení". Zdůrazňuje se v ní, že pro rozhodování o investicích do tohoto oboru je nutno brát v úvahu šetrnost k přírodě a hospodárnost. Vyzvedává se přednost a výjimečnost veletrhu, která záleží v tom, že zájemci mají možnost poznat vývoj celého řetězce oborů od těžby a dopravy dříví až po jeho zpracování a jejich vzájemné souvislosti.

Kontakt: Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521 Hannover, tel.: 0511/89-321 16, fax: 0511/89-331 26, Internet: http://www.ligna99.de

Informační materiál LIGNA plus, Proch

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.