LESNICKÝ PROGRAM MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku
- 2. část - Vlastnický režim, náhrady za omezení vlastnického práva

Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - Sekce lesního hospodářství MZe

V Lesnické práci 1/99 poskytl ing. Kupka informace z mezinárodního semináře ve Freiburgu, který se týkal Národních lesnických programů jednotlivých zúčastněných států. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že chyběla zmínka o lesnickém programu České republiky. Dovolil bych si podat stručnou informaci o průběhu zpracování obdobných dokumentů v České republice.

Posloupnost významnosti zpracovávaných dokumentů v této oblasti začíná u současné platné lesnické politiky, která zahrnuje analýzu stavu v lesnictví v době, kdy byla zpracovávána, a soubor krátkodobých i dlouhodobých opatření směřující do budoucnosti. Lesnická politika byla schválena v r. 1994 a obsahuje principy, ze kterých lze v dalších dokumentech vycházet, neboť navazují na světové a evropské cíle obhospodařování lesů. V současné době je zpracováván návrh "Koncepce resortní politiky pro předvstupní období", jejíž součástí je i koncepce lesního hospodářství.

Nyní se zapracovávají připomínky lesnické veřejnosti. Návrh koncepce bude po schválení na MZe předložen do meziresortního připomínkového řízení a bude ještě upraven na základě připomínek resortů, po němž bude celý materiál předložen ke schválení vládě. V lesnické části bude koncepce resortu navazovat na lesnickou politiku schválenou v r. 1994. Lze očekávat, že i lesnický program ještě dozná změn podle vývoje prací na koncepci lesního hospodářství. Lesnický program ve své nynější podobě představuje završení úvodní etapy jeho zpracování a je i nadále materiálem diskusním.

Vztah mezi koncepcí lesního hospodářství a lesnickým programem je následující. Zatímco koncepce je obecnou vizí budoucnosti, lesnický program je souborem konkrétních činností, které jsou plánovány v budoucím období. Z celkové šíře programu je zřejmé, že ne všechny jeho projekty budou realizovány současně, ale podle priorit, které budou vyplývat z reálného vývoje v LH. Důležitá je kontrola jeho realizace, která by se měla uskutečňovat přibližně ve dvouletých periodách.

Lesnický program postupně vznikal v letech 1997-1998 pod koordinací sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství. Na začátku byla lesnickým subjektům zaslána žádost o identifikaci nejdůležitějších problémů. Po té proběhlo několik kol projednávání s tím, že celá problematika byla rozdělena do 12 projektů, které mapují jednotlivé okruhy v lesnictví. Na začátku jednotlivých projektů jsou vytyčeny cíle, na něž následně navazují opatření sloužící k dosažení vymezeného cíle. Při jeho zpracování se skupina odborníků snažila o co největší stručnost a konkrétnost. MZe následně stanovilo priority lesnického programu. Lesnický program je otevřený, což znamená, že v průběhu času lze zařadit i další cíle a následná opatření.

Projekt č. 1: STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ

Cíl: zkvalitňování odborné úrovně státní správy lesů.

Opatření: zlepšit personální a technické zabezpečení SSL; zavést státní zkoušky pro odborné lesní hospodáře jako předpoklad pro výkon jeho funkce; zabezpečit odborné vzdělávání pracovníků státní správy lesů na všech stupních; snížit administrativní náročnost státní správy lesů; vymezit funkci odborného lesního hospodáře v případech, kdy náklady na jeho činnost hradí stát.

Projekt č. 2: OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU

Cíl: definovat poslání a postavení subjektů obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu.

Opatření: vymezit poslání, předmět a statut subjektů obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu (LČR, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., národní parky, školní polesí, podniky); dořešit restituční proces (církev, obce); arondovat lesy ve vlastnictví státu prodejem a nákupem lesních pozemků; zajistit vzorové obhospodařování lesů ve vlastnictví státu; zabezpečit mimoprodukční funkce lesů ve vlastnictví státu.

Projekt č. 3: LESNICKÝ VÝZKUM

Cíl: udržení kontinuity výzkumu v oblasti pěstování, ochrany a ekologie lesa, šlechtění lesních dřevin a lesnické politiky; posílení spolupráce lesnických výzkumných pracovišť s tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Opatření: stanovit priority lesnického výzkumu ve vazbě na ustanovení vlády č. 397 z 10. června 1998; zapojení lesnického výzkumu do Pátého rámcového programu EU pro vědu a výzkum.

U VÚLHM: zvýšit podíl poradenské, expertní a výzkumné činnosti pro vlastníky lesů; zaměřit priority výzkumu na oblast biologie a šlechtění lesních dřevin, ekologii lesa, ochranu lesa, pěstování lesa a lesnickou politiku; posílit nábor nových pracovníků a zabezpečit podmínky pro jejich stabilizaci; zajistit mezinárodní srovnání výzkumné činnosti VÚLHM; kooperovat výzkumné aktivity s vysokými školami, soukromými výzkumnými organizacemi.

Projekt č. 4: HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ

Cíl: orientovat hospodářské plánování na potřeby vlastníků lesa; posilovat lesopolitický význam oblastních plánů rozvoje lesů.

Opatření: upravit náplň oblastních plánů rozvoje lesů (rozvoj mimoprodukčních funkcí, nástroj finanční politiky státu, návaznost na územní plánování); definovat a zahájit program vývojových hospodářsko-úpravnických prací; zadat řešení projektů zabývajících se problémy efektivního hospodaření vlastníků lesů zaměřené především na: maximalizaci produkce a minimalizaci nákladů, využití produkčního potenciálu majetků, možnosti přizpůsobení hospodářských aktivit vlastníka lesa podmínkám trhu, optimalizaci hospodářských cílů a hospodaření na lesním majetku vzhledem k přírodním právním ekonomickým a společenským podmínkám.

Projekt č. 5: LES A VEŘEJNÝ ZÁJEM

Cíl: zabezpečování půdoochranných funkcí lesů na erozně ohrožených lokalitách, posilování pozitivních hydrických účinků lesů ve vodohospodářsky důležitých oblastech; podpora funkcí lesů v oblastech a lokalitách důležitých z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany významných ekosystémů nebo ochrany ohrožených druhů a jejich přirozeného prostředí; zvyšování zdravotně rekreačního potenciálu lesů se zvýšenou návštěvností (příměstské a rekreační oblasti, okolí lázní).

Opatření: upravit právní předpisy tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro cílené víceúčelové využívání hospodářských lesů s důležitými mimoprodukčními funkcemi; novelizovat zákon 114/1992 tak, aby novela odpovídala ústavě, tj. uznala oprávněné finanční nároky vlastníka při omezení hospodaření; vypracovat systém racionálního zajišťování veřejných zájmů na lesích (přímé konkrétní vazby mezi oblastními plány rozvoje lesů, lesními hospodářskými plány, konkrétními projekty opatření, financováním a přejímkou vykonaných opatření); upravit závazná pravidla poskytování finančních příspěvků ve vazbě na uplatnění racionálního systému věcného i finančního zajišťování veřejných zájmů na lesích v oboru řízených mimoprodukčních funkcí; zajistit, aby činnosti meliorací v lesích a hrazení bystřin byly nadále zařazeny v odvětví lesního hospodářství a řešit problémy s jejich financováním; upravit právní aspekty výkupu lesů s řízenými mimoprodukčními funkcemi; novelizovat směrnice pro víceúčelové obhospodařování vodohospodářsky důležitých lesů.

Projekt č. 6: EKONOMICKÉ ASPEKTY LESNICKÉHO PROGRAMU

Cíl: ekonomická efektivnost lesního hospodářství.

Opatření: vypracovat návrh a prosadit Státní lesní fond; posílit význam OPRL pro finanční podporu mimoprodukčních funkcí lesa; využít přírodních procesů k racionálnímu snižování nákladů na obhospodařování lesů; zpracovat návrh způsobů oceňování přínosů mimoprodukčních funkcí lesů; přizpůsobit toky finančních prostředků státu do LH systému a pravidlům EU s cílem umožnit spolufinancovat rozvojové programy EU.

Projekt č. 7: SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ, OSVĚTA A PORADENSTVÍ

Cíl: Zlepšování podmínek pro dobrovolné sdružování vlastníků lesů malých výměr; zvýšení míry respektování lesního zákona ze strany vlastníků lesů a veřejnosti.

Opatření: informovat vlastníky o výhodách sdružování; zabezpečit aktivní komunikaci lesníků s veřejností a vlastníky lesů; finančně přispívat na náklady vznikajících sdružení; motivovat k podpoře sdružování obce a odborné lesní hospodáře.

Projekt č. 8: LES A IMISE

Cíl: snižování imisní zátěže lesních ekosystémů.

Opatření: vyhodnotit dosavadní stav monitoringu; monitorovat nejdůležitější znečišťující látky; monitorovat zdravotní stav lesů; prokázat kauzalitu vztahu zdravotního stavu lesů a druhu i množství znečišťujících látek; upravit systém uplatňování náhrad za poškozování lesů imisemi.

Program č. 9: LES A ZVĚŘ

Cíl: vyvážit vztah zvěře a lesa.

Opatření: dopracovat projekt rajonizace vybraných druhů zvěře na území ČR; snížit vysoké stavy zvěře spárkaté a zvěře černé; podporovat rozmnožování ohrožených druhů zvěře; zdokonalit výpočet náhrad škod působených zvěří.

Program č. 10: LES A DŘEVO

Cíl: podpora spotřeby dřeva jako obnovitelné, ekologicky příznivé a mnohostranně využitelné suroviny.

Opatření: propagovat použití dřeva jako obnovitelné ekologicky čisté suroviny pro trvale udržitelný život; prognózovat výši únosných těžeb; vypracovat a předložit podklady k zalesňování zemědělských půd; iniciovat založení marketingového fondu sloužícího k podpoře spotřeby dřeva.

Projekt č. 11: LESNICKÉ ŠKOLSTVÍ

Cíl: zvyšování profesionální úrovně lesníků na všech stupních vzdělání; zajištění potřebného počtu kvalifikovaných dělníků pro potřeby lesního hospodářství.

Opatření: vymezit nové kvalifikační profily absolventů jednotlivých úrovní vzdělání; vytvořit předpoklady pro celoživotní vzdělávání lesníků; zabezpečit akreditaci lesnických škol; prohloubit roli lesnických fakult jako vědeckovýzkumných pracovišť; nábor žáků středních odborných učilišť zaměřit na učební obor "Mechanizátor lesní výroby".

Projekt č. 12: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Cíl: implementace legislativních předpisů komunitárního práva do legislativy lesního hospodářství; zapracování a naplňování zásad panevropského procesu přijatých rezolucí do lesnické politiky; aktivní členství v mezinárodních vládních a nevládních organizacích.

Opatření: zpracovat návrh úprav lesnické a související legislativy, který zabezpečí soulad s předpisy EU především v těchto legislativních předpisech: Lesní zákon a navazující vyhlášky, Zákon o požární ochraně, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o myslivosti, Zákon o státní statistice; zapojit sektor lesního hospodářství do koncepce připravované regionální politiky ČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.