AKTUALITY Z DOMOVA

PAMĚTNÍ DEN V ZELENÉM

Od roku 1996 organizují odbory na celém světě vlastní vzpomínkové akce (s hlavním ceremoniálem v New Yorku), aby důrazně poukázaly na tragické důsledky pracovních úrazů. Rovněž v roce 1996 vyhlásila Mezinárodní konfederace svobodných odborů 28. duben jako "Mezinárodní den smutku". Letos již po čtvrté si v tento den odbory (ale i široká veřejnost na celém světě) připomněly své kolegy, kteří přišli o život v důsledku pracovních úrazů. Českomoravská konfederace odborových svazů uskutečnila od roku 1997 k Mezinárodnímu dni smutku několik významných vzpomínkových akcí a obdobnou uspořádala i v letošním roce. Stejně tomu tak bylo i v našem Odborovém svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, který vzhledem ke své odvětvové specifice patří mezi ty, jež nelze ve vývoji stavu vzniku smrtelné a těžké pracovní úrazovosti přehlížet.

Náš odborový svaz, vědom si své úcty k těm zaměstnancům, kteří přišli o život při práci, zorganizoval již třetím rokem při příležitosti Mezinárodního dne smutku vzpomínkovou akci k uctění jejich památky. Ta letošní se uskutečnila 28. dubna 1999 u Lesního závodu Dobříš, s. p. LČR, na okrese Příbram, kde při práci v lese zahynuli dva dřevorubci. Jeden z nich přišel o život v únoru letošního roku. Ptáme-li se na příčiny vzniku těžkých a smrtelných pracovních úrazů, lze odpovědět, že většina z nich vznikla selháním lidského faktoru a podceněním rizika práce, což se zejména projevuje při práci v těžbě dřeva. Účast pozvaných hostů i "domácích lesáků" na této vzpomínkové akci svědčila o tom, že ji berou jako výraz smutku vážně. Společně s organizátory, tj. Odborovým svazem, jenž byl zastoupen předsedou OS ing. Rudolfem Kynclem a svazovým inspektorem BOZP Zdeňkem Štěpánkem, se této vzpomínkové akce zúčastnili za MZe ČR odvětví LH p. ing. Jan Raba, za Lesy ČR Hradec Králové p. ing. Ladislav Tomášek. Význam této akce svojí účastí podpořil starosta Městského úřadu Dobříš Mgr. Stanislav Vacek. Je však na škodu věci, že na akci se nedostavila ani jedna z pozvaných televizních společností. Pozitivně lze ocenit aktivitu a účast redaktora regionálního deníku "Příbramský deník" Jiřího Kubíka, jehož zásluhou byla tato akce prezentována článkem "Mezinárodní den smutku na Dobříši" ještě před jejím konáním a následně pak byl obdobný článek obohacen fotografií přítomných účastníků vzpomínkové akce, kteří minutou ticha, položením dvou kytic a zapálením svíček uctili na dobříšském hřbitově památku obou bývalých zaměstnanců. Náš dík patří zástupcům LZ Dobříš, a to panu řediteli ing. Maříkovi a panu Minářovi, kteří se svojí přítomností podíleli na zajištění této významné akce.

Zdeněk Štěpánek

PROGRAM LEONARDO DA VINCI V PRAXI SOU LESNICKÉHO ABERTAMY

V prosinci 1994 schválila Evropská rada program EU zaměřený na zlepšení kvality odborného vzdělávání a nazvala jej jménem italského malíře, sochaře, architekta, inženýra a vědce Leonarda da Vinci. Program podporuje nadnárodní spolupráci; pilotní projekt předpokládá účast partnerů nejméně ze tří zemí. O podobnou spolupráci jsme měli zájem již počátkem 90. let, partnery jsme hledali v nejbližší zemi - SRN. První kontakty jsme měli se školou v Buchenbühlu u Norimberka; veškerá spolupráce začala a skončila návštěvou. Využili jsme proto nabídky našeho zřizovatele MZe ČR a "zaštítěni" osobou náměstka ředitele IVV úsek lesního hospodářství ing. Šůry jsme s ním ve dnech 20.-23. 4. 1997 navštívili Waldarbeitsschule (lesnická škola) Itzelberg v Bádensku-Würtenbersku. Při tomto jednání byl položen základ ke zpracování projektu. Nejdříve bylo nutno najít třetího partnera. Tím se stalo Lesní vzdělávací středisko Ort u Gmundenu v Rakousku. Po dlouhém jednání byl vytvořen projekt nazvaný "Vývoj tréninkových programů pro kvalitativní a bezpečnostní standardy při motorově-manuální práci v lese". Ten byl EU pod označením QUASIST (Qualitäts-Sicherheits-Standart) přijat s platností od 1. 12. 1998 do 30. 11. 2000. Cílem projektu je vytvoření takových tréninkových programů, které umožní kvalitní, bezpečnou a hygienicky nezávadnou práci v těžbě dříví a současně budou snesitelné pro přírodu. Jako zajímavost chci uvést, že naši partneři již nepoužívají termín těžba dříví (prý působí brutálně), ale sklizeň dříví. Cílovými skupinami jsou žáci i dospělí pracovníci, kteří budou těžbu provádět, firmy a podnikatelé, kteří je budou zaměstnávat, a mistři a učitelé jako šiřitelé těchto programů. Důležité je sjednocení a nasazení moderní informační technologie k rozšíření vytvořených standardů. Velký význam je také v tom, že dojde k vyrovnání vzdělání v členských zemích, a tím i možnosti vydávání a uznávání certifikátů a osvědčení pro jednotlivé práce. První konference zúčastněných škol proběhla v únoru v Itzelbergu. Její náplní bylo vzájemné představení vzdělávacích programů všeobecně i se zaměřením na projekt QUASIST. S potěšením konstatuji, že se nemáme za co stydět a že - pokud nepočítám materiální a počítačové vybavení - nejsme "chudým příbuzným", ale rovnocenným partnerem. Druhé jednání již s konkrétním cílem "Vzorová příprava mistra" proběhlo u nás 10.-12. května 1999. Náš příspěvek je zaměřen na využití trenažérů pro nácvik práce s motorovou pilou. Samozřejmě se chceme pochlubit s tím, co se za 40 let existence naší školy podařilo vybudovat. Třetí oficiální jednání proběhne koncem června v Rakousku. Pak budou následovat vzájemné výměnné stáže pedagogických pracovníků, pokud se to podaří i vybraných žáků. Naše aktivní účast na projektu QUASIST nám jednak pomůže zlepšit vybavení školy informačními médii, jednak sjednotit požadavky na výstup žáků v profesi těžba dříví tak, aby mohli pracovat ve všech zemích EU. Osobní zkušenosti našich mistrů a učitelů pak - jak doufám - přispějí k jejich lepší práci, a tím i zvýšení úrovně naší školy.

Rudolf Kokrhel, zástupce ředitele

NAPADENÉ STROMY SE BUDOU KÁCET

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart povolil kácení kůrovcem napadených stromů v dosud bezzásahové 1. zóně NP Šumava. Diferencovaný zásah se týká asi 20 % rozlohy těchto lokalit po dobu 2-3 let. Stromy by měly být pokáceny, asanovány a ponechány na místě. Při zachování dosavadního bezzásahového režimu hrozí podle náměstka Josefa Běleho nebezpečí, že lesní ekosystémy ztratí vodohospodářské, půdoochranné, rekreační, estetické a další funkce. Odborná veřejnost je v otázce asanací v 1. zóně rozdělena. Vědecká sekce rady NP Šumava doporučila diferencovaný zásah zaměřený na utlumení lýkožrouta smrkového jako kompromis mezi krajními variantami. Nezasahovat doporučilo ministrovi jeho grémium a někteří přírodovědci z Akademie věd ČR, proti jsou i aktivisté ekologického hnutí Duha.

Podle HN z 19. 4. 1999

LESNÍCI - ORIENTAČNÍ BĚŽCI ZÁVODILI

Závody lesníků v orientačním běhu uspořádalo ve dnech 8.-9. 5. Občanské sdružení EFOL 2000 Šternberk, pořadatel mistrovství Evropy lesníků v orientačním běhu v roce 2000 ve Šternberku na Moravě. Tato disciplína má i u nás dostatek příznivců mezi lesáky, a tak se zúčastnila těchto závodů v mnoha kategoriích řada zaměstnanců lesnických organizací a jejich rodinných příslušníků. Pod patronací města Šternberka závodilo několik desítek lesníků v jednotlivých kategoriích a zvítězili: D16 - Michaela Višňová, Katr Stará Ves, rod. přísl.; D18 - Eva Smičková, LS Jihomoravské lesy, a. s., Brno, divize Prostějov, rod. přísl.; D21 - Jana Ševčíková, ÚHÚL Olomouc; D35 - Eva Smičková, LS Jihomoravské lesy, a. s., Brno, divize Prostějov, rod. přísl.; H21 - Ladislav Grepl, LS Jihomoravské lesy, a. s., Brno; H35 - Milan Višňa, Katr Stará Ves; H40 - Martin Telecký, ÚHÚL Frýdek-Místek; H45 - Bohuslav Víša, ČIŽP Olomouc; H50 - Jaromír Macků, ÚHÚL Brno. Pořadatelé se těší, že se setkají s mnoha aktivními i pasivními zájemci o tento sport při dalším sportovním zápolení.

Ing. Tomáš Václavek, Miloslav Fuksa

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.