Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/99

AKTUALITY Z DOMOVA

PAMĚTNÍ DEN V ZELENÉM

Od roku 1996 organizují odbory na celém světě vlastní vzpomínkové akce (s hlavním ceremoniálem v New Yorku), aby důrazně poukázaly na tragické důsledky pracovních úrazů. Rovněž v roce 1996 vyhlásila Mezinárodní konfederace svobodných odborů 28. duben jako "Mezinárodní den smutku". Letos již po čtvrté si v tento den odbory (ale i široká veřejnost na celém světě) připomněly své kolegy, kteří přišli o život v důsledku pracovních úrazů. Českomoravská konfederace odborových svazů uskutečnila od roku 1997 k Mezinárodnímu dni smutku několik významných vzpomínkových akcí a obdobnou uspořádala i v letošním roce. Stejně tomu tak bylo i v našem Odborovém svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, který vzhledem ke své odvětvové specifice patří mezi ty, jež nelze ve vývoji stavu vzniku smrtelné a těžké pracovní úrazovosti přehlížet.

AKTUALITY ZE SVĚTA

TĚŽBA DŘÍVÍ POD VODOU

Firma Aquatic Cellulose International Corporation (ACIC) z Britské Kolumbie se specializovala na "těžbu" dříví pod vodou. Jednou z jejích aktivit je uvolňování plavebních drah od "utopeného" dříví. Při volném plavení dříví totiž asi 17 % z plaveného množství dříví klesne po nasáknutí vodou ke dnu, a ucpává tak plavební dráhu. Při celosvětových objemech plaveného dříví tak má firma o zakázky postaráno. Druhou typickou aktivitou firmy je skutečná těžba stromů pod vodní hladinou, a to především z přehrad, kde byly stojící lesní porosty zaplaveny. K této těžbě je používán robot, navigovaný pomocí sonaru a kamer. Tato patentovaná technologie umožňuje těžit dříví z hloubek do 37 m. Ostatní metody, jako jednotlivé vytahování dříví lanem navijáku, po předchozím upoutání úvazku potápěčem, jsou pracné a ekonomicky nevýhodné. Proto se používají jen při malé koncentraci dříví "k těžbě" a ve zvláštních případech.

Podle Forestry and Forest Products International, Sim

MÁ VENKOV BUDOUCNOST?

V poslední době můžeme v Evropě zaznamenat zvyšující se zájem o život na venkově, nikoliv však jako romantický útěk z městského prostředí k přírodě, do bukolické krajiny. Téměř všechny evropské vlády se začaly vážně zabývat problémem setrvalého zhoršování podmínek života na venkově a jeho vylidňováním.

VALNÁ HROMADA ČESKÉ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Připravila redakce

Česká asociace podnikatelů v LH (ČAPLH) uspořádala v Humpolci dne 21. 4. 1999 valnou hromadu, které se zúčastnilo 57 členů z celkových 83. Mezi hosty byli přítomni zástupci MZe ČR (ing. P. Rybníček, RNDr. R. Chvojka), LČR, s. p. (ing. J. Oliva, RNDr. V. Veselý), SVOL (ing. F. Kučera), Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (ing. T. Hrubec), Svazu průmyslu papíru a celulózy (ing. I. Klimša), odborového svazu Dřevo, les, voda (ing. R. Kyncl). Zprávu o činnosti ČAPLH za rok 1998 přednesl její prezident ing. Jan Mičánek.

VALNÁ HROMADA LESNICKÉHO SDRUŽENÍ ČR

Redakce

Lesnické sdružení České republiky (dále LS) bylo zaregistrováno dne 10. 6. 1998. Předmětem jeho činnosti je plnění funkce nevládní organizace pro všechny obory LH, včetně obchodu s jejich produkty a zpracování dřeva. LS obhajuje společné zájmy a prosazuje oprávněné požadavky svých členů, kterými jsou Česká asociace podnikatelů v LH (ČAPLH), Lesy České republiky, s. p. (LČR), Sdružení lesních školkařů ČR, Sdružení taxačních kanceláří (STK), Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), Vojenské lesy a statky, s. p. (VLS) a Česká lesnická společnost (ČLS). LS si klade za cíl být reprezentantem svých členů vůči orgánům státní správy a partnerem obdobným oborovým, konfederačním a zájmovým nevládním organizacím v zemích EU, jakož i vůči obdobným organizacím se světovou působností. LS provádí publikační, propagační a osvětovou činnost ve prospěch českého LH jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spolupracuje s ostatními celostátními sdruženími a společenstvy, které nejsou členy LS, ale které mají vztah k problematice LH nebo navazují na jeho činnost.

REGIONÁLNÍ POLITIKA A VÝZNAM STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

Ing. Pavlína Ryšková, ing. Andrea Pondělíčková - Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství

Evropská unie, jako společenství v současné době 15 zemí, je územím s velkou mírou ekonomické rozdílnosti mezi jednotlivými členskými zeměmi a logicky i mezi jednotlivými regiony v těchto členských zemích. Tyto diference vycházejí především z rozdílů kulturních, jazykových, historických atd. Všechny tyto rozdíly se v dnešní době odrážejí v různé úrovni příjmů obyvatelstva v jednotlivých regionech. Jinými slovy: ne všechny regiony nabízejí svým obyvatelům stejnou příležitost pro jejich seberealizaci - 10 nejbohatších regionů EU je 3x bohatších a investují 3x více do svého hospodářského rozvoje než 10 nejchudších.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - VI.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku) 6. část - Základní pravidla pro hospodaření v lese, obnova a výchova lesa

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

V této části bude pozornost věnována charakteristice obecných pravidel hospodaření v lese a základních pravidel obnovy a výchovy lesa, tedy hospodaření ve smyslu poněkud užším, než jak je charakterizováno v § 2, písm. d) lesního zákona (LesZ), kde zahrnuje rovněž "ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa". Úprava této oblasti je tradiční a možno říci typickou náplní lesního práva. Další povinnosti, které sice spadají do rámce pravidel hospodaření, ovšem vzhledem ke své specifičnosti odůvodňují samostatné systematické zařazení (např. těžba, ochrana lesa, reprodukční materiál atd.), budou předmětem zájmu dalších částí tohoto textu.

PŘÍPRAVA LESNICKÉ LEGISLATIVY NA VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE

Redakce

Dne 20. 4. 1999 se v Praze konal odborný diskusní seminář, který zorganizovalo Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v LH. Na programu jednání byly připravované změny v zákonných předpisech v LH a myslivosti v období před vstupem do EU, finanční příspěvky státu na hospodaření v roce 1999, kontroly hospodaření prováděné ČIŽP. Diskutovány byly rovněž problémy hospodaření na drobných lesních majetcích a možnosti jejich sdružování. S referáty vystoupili pracovníci sekce lesního hospodářství MZe ČR. Vrchní ředitel sekce LH MZe ČR ing. Jaromír Vašíček, CSc. přednesl referát na téma Příprava zavedení souboru práva Evropské unie v LH ČR, který ve zkrácené podobě otiskujeme.

OVLIVNĚNÍ SLAVKOVSKÉHO LESA IMISEMI

Ing. Milan Bíba, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

V letech 1993-1996 byl ve VÚLHM Jíloviště-Strnady řešen výzkumný úkol "Změny v lesních ekosystémech - analýza příčinných vztahů mezi stavem lesa a parametry prostředí". V rámci tohoto komplexního, široce zaměřeného úkolu byla zvýšená pozornost věnována některým vybraným, lesnicky významným regionům ČR. Patří k nim i Slavkovský les, jedna z prvních oblastí, kde bylo dokumentováno působení imisí.

KYSELÉ DEŠTĚ STÁLE S NÁMI - Modelování dlouhodobé acidifikace lesních půd

Jakub Hruška, Pavel Krám, Otakar Schwarz

Ve světle informací o snižování emisí sloučenin síry by se mohlo zdát, že je poškozování lesů kyselými dešti minulostí. Vždyť rychlost, s jakou během 2. pol. 90. let dochází ke snižování emisí SO2 z velkých zdrojů na území ČR (převážně elektráren ČEZ), nemá ve světě obdoby. Podle údajů REZZO 1-4 (Grafická ročenka ČHMÚ 1998) klesly v r. 1997 emise SO2 oproti r. 1987 o plných 71 %. Do r. 1999 je předpokládán pokles ještě větší, zhruba na hodnotu 10 % oproti roku 1987. Obdobný trend je možné sledovat i u zahraničních zdrojů na území bývalé NDR, které vedle polských zdrojů značnou měrou ovlivňují imisní situaci v severní části republiky (Schwarz 1996). Ovšem ani tento na první pohled skvělý výsledek nezavdává příčinu k přílišnému optimismu. Dlouhodobé studie v malých povodích ukazují, že okyselování lesních ekosystémů, zejména půd, zůstane i v budoucnu velkým problémem.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.