Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/99

JAKÁ BUDE ČESKÁ MYSLIVOST?

Rozhovor s ing. Vladimírem Krchovem

Z materiálů valné hromady SVOL připravila redakce

Čtyři roky zbývají do roku 2003, kdy skončí stávající desetileté myslivecké období a platnost nájemních smluv pronajatých honiteb. Přesto již v současnosti vzrůstá diskuse o tom, co bude po tomto roce v české myslivosti následovat. Hovoří se o novele zákona o myslivosti zejména v souvislosti s právy vlastníků honebních pozemků, se změnami minimální výměry honitby a celkově o budoucí podobě české myslivosti. Na ministerstvu zemědělství byla ustavena komise složená ze zástupců významných oborových subjektů, kde je tato problematika analyzována. Jedním z nejdůležitějších subjektů, který se bude podílet na rozhodování o nové podobě myslivosti, je správce státního lesního majetku, s. p. LČR. Proto jsme požádali o rozhovor vedoucího odboru lesního hospodářství a ochrany přírody ing. Vladimíra Krchova.

ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ VE VYSOKOKMENNÉM LESE - II. - Hospodářský způsob podrostní

Prof. ing. Zdeněk Poleno, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

Hospodářský způsob podrostní není (a ani nemůže být) jednoznačně definován, poněvadž shrnuje několik hospodářských forem. Patří sem bezesporu hospodářský postup využívající seč clonnou. I ta však má celou řadu forem a modifikací, zejména s ohledem na plošný rozsah seče (velkoplošná, maloplošná), časový průběh seče (krátkodobý, dlouhodobý - až s přechodem do permanentní výběrné seče), plošné rozmístění těžebního zásahu (pravidelné, nepravidelné), počet fází (zásahů) seče (od dvou výše - až s přechodem do početně neomezené výběrné seče).

NÁZORY PROFESORA MATYÁŠE A DNEŠEK

Zdeněk Kadlus

Jde o spisek "Rozvinutí hospodářských sil lesních podniků v dnešní době" o 46 stranách, který vyšel v Praze v edici "Strom" roku 1928. Jistě není běžné upozorňovat na publikaci s takovým časovým odstupem. Lze však mít zato, že myšlenky budoucího vysokoškolského profesora a odborníka, uznávaného nejen u nás, ale i v zahraničí, mohou být pozoruhodné, podnětné - a aktuální právě dnes. A to i přesto, že řada autorových požadavků byla již splněna (např. zpřístupnění lesních porostů, vytvoření celostátní železniční sítě s jednotnými tarify aj.) nebo byla dokonce vtělena do lesního zákona (respektování provenience lesního osiva).

BIOCEL - TRADICE, EKOLOGIE, KVALITA

Jan Řezáč

Výroba celulózy má na severní Moravě již více než stoletou tradici. Její počátky se kladou do roku 1882, kdy byl zahájen provoz ve Vratimovských papírnách. Prakticky po 100 letech, v roce 1983, byla spuštěna v tehdejší době velmi moderní celulózka v Paskově, určená ke zpracování smrkového dřeva především z Beskyd a Jeseníků. Zajištění odbytu vlákniny je pro mnohé lesní podniky životně důležité. V současné době hospodaří BIOCEL již třetí rok se ztrátou. Třebaže vždy plnil a plní své finanční závazky, objevily se v poslední době určité pochybnosti o jeho blízké budoucnosti. Proto jsme se na současný stav a perspektivy BIOCELu zeptali jeho generálního ředitele a předsedy představenstva ing. Ivo Klimši.

DŘEVAŘSKÝ KALEIDOSKOP - PROFIL RAKOUSKÉHO PAPÍRENSKÉHO PRŮMYSLU

Celulózo-papírenský průmysl má v Rakous-ku v mnoha hlediscích dobré předpoklady pro úspěšný rozvoj. Jedná se zejména o fungující legislativu, progresivní výrobní zařízení a technologie a bohaté zdroje dřevní hmoty (zásoby dřeva, druhotných surovin, vody aj.). Pro získání úplného přehledu o odvětví je nutné uvést základní charakteristiky Rakouska: 8,07 mil. obyvatel, celková rozloha 83 850 km2, plocha lesů 38 000 km2, plocha komerčních lesů 33 000 km2, spotřeba papíru a lepenky na 1 obyvatele za rok 197 kg, počet celulózek sulfátových - 3, sulfitových - 4, polochemických - -1, nedřevných - 1, mechanických - 4, výrobní kapacita papíru a lepenky 4,350 mil. tun (využití kapacit 87,4 %), kapacita buničiny 2,035 mil. tun (využití kapacity 80 %). V letech 1994-97 bylo v odvětví zaregistrováno přibližně 30 podniků zaměstnávajících cca 10 000 osob. Investice do odvětví se každoročně zvyšovaly a v roce 1997 činily 6,59 mld. ATS.

POZNÁMKY K VÝSKYTU LISTOŽRAVÉHO HMYZU

Jan Liška - VÚLHM Jíloviště-Strnady

S nástupem jara se opět dostává do popředí zájmu otázka poškození asimilačních orgánů dřevin žírem larev či dospělců listožravého hmyzu. V posledních letech byla největší pozornost soustředěna u lesních dřevin na silné žíry a holožíry komplexu obalečů a píďalek na dubech, v souvislosti se značným rozsahem a nápadností tohoto poškození. Zájem odborné i laické veřejnosti stále poutá také přemnožení klíněnky jírovcové. Přestože se v letošním roce výraznější výskyt defoliátorů v lesních porostech neočekává, v následujícím textu se alespoň stručně dotkneme několika v současnosti aktuálních případů.

SOUČASNÁ PROBLEMATIKA SYPAVKY BOROVÉ

Ing. Vlastislav Jančařík, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

Na jaře letošního roku se objevila na řadě lokalit velmi silná infekce borového jehličí sypavkou, a to jak v mlazinách, tak zejména v lesních školkách, kde došlo v řadě případů k úplnému zničení celé korunky sazenic.

TIMBERJACK - "DĚLÁME VÍCE"

Oto Lasák

Na pátek 14. května přijala naše redakce pozvání, v České republice již dlouhá léta známého obchodníka s lesnickými stroji, pana Augusta Gramanna do Vídně na tiskovou konferenci spojenou se slavnostním otevřením nové dceřiné společnosti firmy Timberjack v Rakousku.

TĚŽEBNĚ DOPRAVNÍ STROJE OČIMA FIRMY MERIMEX

zkušenost - realizace - kvalita - servis - prodej

Oto Lasák

Jádro společnosti firmy Merimex, s. r. o., se sídlem v severočeské Kovářské pracuje v oblasti realizace prací pomocí těžebně-dopravních strojů již více než 20 let. V průběhu těchto let nasbírali zkušenosti s mnoha typy strojů, které pracovaly v rámci bývalých ZčSL - Závodu lesní techniky Tachov a Lesního závodu Stříbro. Nechybí zkušenosti s harvestory první generace Volvo 900 a ÖSA 705/270, s vyvážecími soupravami Volvo 371 a později, koncem 80. let, se vznikem velkého rozsahu výchovných zásahů s probírkovými harvestory ÖSA 250 Eva a FMG 470, technologicky doplněné vyvážecími soupravami Norcar 490. Firma se může pochlubit i realizací zakázek s těmito stroji v zahraničí - konkrétně v Německu a Rusku. Položili jsme několik otázek zástupcům firmy Merimex - jednateli Vlastimilu Zemanovi a technikovi Karlu Němcovi.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.