ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - VI.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku) 6. část - Základní pravidla pro hospodaření v lese, obnova a výchova lesa

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

V této části bude pozornost věnována charakteristice obecných pravidel hospodaření v lese a základních pravidel obnovy a výchovy lesa, tedy hospodaření ve smyslu poněkud užším, než jak je charakterizováno v § 2, písm. d) lesního zákona (LesZ), kde zahrnuje rovněž "ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa". Úprava této oblasti je tradiční a možno říci typickou náplní lesního práva. Další povinnosti, které sice spadají do rámce pravidel hospodaření, ovšem vzhledem ke své specifičnosti odůvodňují samostatné systematické zařazení (např. těžba, ochrana lesa, reprodukční materiál atd.), budou předmětem zájmu dalších částí tohoto textu.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

V otázkách povinností při hospodaření v lesích není mezi srovnávanými německými zákony významnějšího rozdílu. Nejstručnější je v tomto ohledu bavorský lesní zákon, podle nějž je nutné "les odborně obhospodařovat v rámci jeho účelového určení a chránit jej před škodami". V Sasku je dále stanovena povinnost zachovávat při obhospodařování lesa ekologické principy, v Bádensku-Würtembersku povinnost zohlednit požadavky péče o životní prostředí, lesní zákony obou zemí pak stejně jako u nás stanoví, že "les je třeba obhospodařovat tak, aby byly stále a trvale plněny jeho funkce". Našemu LesZ jsou velmi podobná ustanovení německých právních úprav, týkající se povinností zalesnit holinu do určitého roku od jejího vzniku. Spolkový lesní zákon zmocňuje zemské předpisy ke stanovení příslušných lhůt. Všechny tři zemské lesní zákony stanoví pro opětovné zalesnění holin, za něž považuje i silně prosvětlené plochy, lhůtu tříletou s možností jejího prodloužení v odůvodněných případech. V Sasku a Bádensku-Würtembersku je součástí povinnosti holinu opětovně zalesnit též povinnost vylepšovat a chránit kultury a nárosty a pečovat o ně, ovšem na rozdíl od LesZ zde není stanovena žádná časová hranice a zákonodárce se spokojil s formulací, že všechna tato opatření musí být provedena včas. V obou zemích jsou za holinu považovány i lesní porosty, jejichž zakmenění je nižší než 0,4.

RAKOUSKÁ REPUBLIKA

Podle spolkového lesního zákona je k zabezpečení příznivých účinků lesa ve veřejném zájmu potřeba dodržovat při hospodaření v lese tyto zásady: zachovávat lesní půdu jako takovou, nakládat s lesem tak, aby byla udržena produkční schopnost lesa a trvale zajištěny jeho účinky a při využívání lesa se s ohledem na dlouhou produkční dobu a eventuální plánovací podklady starat o to, aby užitky lesa s ohledem na lesnické cíle zůstaly vyhrazeny příštím generacím. Vlastníci lesa mají povinnost řádně zalesnit holiny a řediny stanovištně vhodnými dřevinami do konce třetího roku od jejich vzniku. Je-li možné očekávat přirozenou obnovu, prodlužuje se lhůta k zalesnění na 8 let. Vlastník lesa nesmí provádět těžbu dřeva ve vzdálenosti menší než 40 m od majetkové hranice, pokud by po této těžbě byl ohrožen porost sousedního vlastníka, přičemž správní úřad může rozhodnout o rozšíření tohoto pruhu až na 80 m. Zvláštními pravidly se pak řídí hospodaření v lesích ochranných, chráněných a rekreačních.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Základní povinností uživatele lesů na Slovensku je podle zákona č. 61/1977 Zb. povinnost chránit a racionálně využívat pozemky určené k plnění funkcí lesa a lesní porosty. Další podrobnosti stanoví zákon SNR č. 100/1977 Zb., který za základní hospodářský tvar lesa v hospodářských lesích považuje les vysoký a pokud jde o obnovu lesa konstatuje, že se při ní použije hospodářský způsob podrostní, výběrný a holosečný. Způsob podrostní je pak označen za převažující v hospodářských lesích. Při volbě hospodářského způsobu i tvaru lesa je ovšem možné zohlednit požadované funkce a to zejména s přihlédnutím ke kategorizaci lesů. Při obnově a výchově lesů je uživatel povinen obnovovat lesní porosty včas a soustavně tak, aby se neustále zvyšovala jejich biologická hodnota, vychovávat porosty tak, aby se zlepšilo jejich druhové složení, jakost, zvýšila se jejich odolnost vůči škodlivým vlivům a zlepšily se funkce lesů. Holiny musí být zalesněny do dvou let a zajištěny do pěti let po vzniku.

POLSKÁ REPUBLIKA

Polský lesní zákon v oblasti základních zásad hospodaření rozlišuje mezi trvale udržitelným lesním hospodářstvím a lesním hospodářstvím bez přívlastků. Trvale udržitelné lesní hospodářství se provádí zásadně plánovitě podle zařizovacího plánu nebo jeho zjednodušené podoby se zohledněním taxativně vymezených cílů. Těmi jsou:

  • zachování lesů a jejich vlivu na klima, ovzduší, vodu, půdu, životní a zdravotní podmínky člověka a na přírodní rovnováhu;
  • ochrana lesů, zejména lesů a lesních ekosystémů, které jsou zachovalými částmi ekosystémů původních nebo které jsou obzvláště cenné v zájmu zachování biodiverzity, genetických zásob, krajinných hodnot nebo v zájmu vědeckého výzkumu;
  • ochrana půdy a lokalit obzvláště citlivých na znečištění nebo poškození nebo majících zvláštní význam pro společnost;
  • ochrana povrchových a podzemních vod a retence srážek se zvláštním zřetelem na vodohospodářsky významné oblasti;
  • produkce dřeva nebo jiných surovin a vedlejší lesní výtěže v souladu se zásadami ra-cionálního hospodaření.
Lesní hospodářství bez přívlastků pak podle polského lesního zákona má probíhat podle následujících základních zásad: všeobecná ochrana lesů; trvalé udržení lesa; nepřetržitost a vyrovnanost ve využívání všech funkcí lesa; zvětšování lesních zásob, což je realizováno jednak zvýšením produkční schopnosti lesů, jednak zalesňováním nelesních pozemků. Státní lesy i soukromí vlastníci lesa jsou povinni zachovávat v lesích lesní porosty, zalesňovat holiny do 2 let (výjimečně do 5 let) od jejich vzniku, provést převod nebo přeměnu lesa (v případě, že stav porostu nezaručuje dosažení hospodářských cílů stanovených LHP a zakmenění je nižší než 0,5 v porostech do 20 let věku nebo nižší než 0,7 v porostech starších 20 let) a racionálně využívat les způsobem trvale zajišťujícím optimální plnění všech jeho funkcí prostřednictvím těžby dříví v hranicích produkčních možností lesa a těžby jiných surovin a vedlejší výtěže způsobem umožňujícím jejich obnovu.

SHRNUTÍ

Lesní právo sousedních států je v ustanoveních upravujících zásady hospodaření s lesy a principy obnovy a výchovy lesa s výjimkou Slovenska zpravidla poněkud stručnější, než lesní právo u nás. Na nejliberálnějším pólu v tomto smyslu stojí lesní právo SRN. Ve všech státech jsou stanoveny základní zásady hospodaření a povinnost les obnovovat do určité doby po vzniku holiny a povinnost zachovávat stabilitu a trvalost lesa. Zajímavý je v tomto ohledu nedávný příklon lesního práva v Polsku k zevrubné úpravě principů trvale udržitelného lesního hospodářství.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.