VÝKLAD POJMU “TĚŽBA”

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. - Ministerstvo životního prostředí ČR

V poslední době přibývá případů, kdy se nejen orgány státní správy lesů, ale i orgány činné v trestním řízení musí zabývat nepovolenými těžbami dřeva, a to zejména v lesích drobných vlastníků. V této souvislosti se přednedávnem obrátil na Ministerstvo životního prostředí jako na orgán vrchního státního dozoru v lesích (§ 50 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/, ve znění pozdějších předpisů) Kriminální úřad Policejního prezídia České republiky se žádostí o vysvětlení, resp. o výklad pojmu “těžba”.

Protože se tento problém v obecné rovině dotýká i činnosti orgánů státní správy lesů, které jsou příslušné rozhodovat o postizích za tzv. jiné správní delikty (§ 54 a § 55 lesního zákona), je účelné výklad pojmu “těžba” tak, jak byl podán Kriminálnímu úřadu, zveřejnit.

LESNÍ ZÁKON

Při výkladu pojmu “těžba” je třeba vycházet z lesního zákona, když v ustanovení § 2 tohoto zákona, obsahujícím vymezení pojmů pro účely lesního zákona, je “těžba lesních porostů” poprvé zmíněna pod písmenem d) jako jedna z činností zahrnutých do obsahu pojmu “hospodaření v lese”. Dále jsou v § 2 vymezeny pojmy “těžba předmýtní úmyslná” (písm. l), “těžba mýtní úmyslná” (písm. m), “těžba nahodilá” (písm. n) a těžba mimořádná (písm. o). Jde o podrobnější členění širšího pojmu “těžba”, či přesněji “těžba dříví” nebo “lesní těžba”.

Lesní zákon sám výslovně pojem “lesní těžba” nedefinuje, protože jde o pojem odborné lesnické veřejnosti dostatečně známý. Definuje však - jak výše uvedeno - jednotlivé druhy nebo formy lesní těžby, k nimž se přímo váží některá ustanovení lesního zákona (viz hlava pátá, oddíl první, § 29 odst. 3, § 31 odst. 2 a 4, § 32 odst. 2 a další). Těžbě dříví je věnován samostatný § 33 lesního zákona. Pro úplnost je třeba zmínit i § 34 o “lesní dopravě”, kterou se rozumí přibližování, uskladnění a odvoz dříví (§ 34 odst. 1 lesního zákona).

LESNICKÝ NAUČNÝ SLOVNÍK

Lesnický naučný slovník, vydaný Ministerstvem zemědělství v roce 1995, díl II., str. 443, definuje pojem “těžba lesní” jako rozsáhlou lesnickou činnost zahrnující kácení stromů, jejich opracování, dopravu, manipulaci v porostu nebo na skladech i expedici s tím, že “těžba lesní” zahrnuje vedle těžby dříví také tzv. přidruženou vedlejší těžbu, tj. získávání a dopravu jiných materiálů z lesa nebo z lesní půdy než dřevo (např. kůra, pryskyřice, lesní plody, semena, tráva, klest, kámen, písek, rašelina apod.). Z této definice vyplývá, že pojem “těžba lesní” je pojmem obsahově širším než pojem “těžba dříví”.

Tentýž naučný slovník též na straně 443 definuje pojem “těžba dříví” jako lesnickou činnost, která se z hlediska provedení v určitém ročním období člení na těžbu letní a těžbu zimní. Tato definice však nevystihuje vlastní obsah pojmu.

PODNIKOVÁ NORMA

Dalším zdrojem definice může být také dosud platná podniková norma PN 480004 - Těžba dřeva - Názvy a definice, která v části I. Těžba dřeva definuje pojem “těžba dřeva” jako jednu nebo více těžebních technologických operací (podle těžební metody) počínaje kácením; termínu se používá i v širším významu, tj. včetně soustřeďování dříví. Zde je třeba pro správné pochopení uvést ještě definici pojmu “těžební metoda”, což je podle zmíněné normy způsob realizace těžebního procesu s tím, že těžební metody jsou:

a) metoda sortimentová, tj. těžební metoda, při které se sortimenty vyrábějí přímo v porostu (u pařezu);

b) metoda kmenová, tj. těžební metoda, při které se v porostu uskuteční operace kácení a odvětvení (včetně oddělení vršku); další operace jsou přeneseny na místa koncentrace dřevní suroviny, tzn. na odvozní místa (lesní sklady) a na hlavní sklady;

c) metoda stromová, tj. těžební metoda, při které se v porostu uskuteční jediná výrobní operace: kácení vyznačených stromů; ostatní výrobní operace jsou přeneseny na jiná místa koncentrace dřevní suroviny (na sklady);

d) metoda výřezů standardních délek, tj. modifikace sortimentové metody, při které se v porostu (u pařezu) zkrátí kmeny na výřezy standardních (stejných) délek, odpovídajících technickým parametrům dopravních prostředků a potřebám odběratelů.

ZÁVĚR

Z toho, co je výše uvedeno, lze shrnout, že těžba dříví ve smyslu ustanovení § 33 lesního zákona je jednou z lesnických činností, vykonávaných při hospodaření v lese, a její náplní (resp. součástí či operací) je kácení stromů, odvětvování pokácených stromů včetně odřezávání vršků stromů, v některých případech také odkorňování kmenů a v závislosti na použité těžební metodě také další manipulace, zejména krácení kmenů na sortimenty požadovaných délek.

To, že pojem “těžba” (nebo “těžba dříví”, popř. “lesní těžba”) není výslovně nebo podrobně definován obecně závazným právním předpisem, nemůže být a není důvodem pro to, aby nebyly postihovány jiné správní delikty nebo trestné činy, spočívající v nepovolené těžbě dřeva, když není pochyb o tom, že např. odvětvování nebo zkracování kmenů je jen jednou z operací procesu, obecně známého jako “těžba dříví”. Přesto bude jistě účelné, aby byl tento pojem vymezen v lesním zákoně nebo v podzákonném právním předpisu tak, aby o jeho obsahu nebylo pochyb.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.