Hodnocení účinnosti feromonových odparníků

Přemysl Fiala, Pavla Tieffov, Vlastimil Vala

Z pověření Ministerstva zemědělství provedl ÚKZÚZ v roce 2010 kontrolu účinnosti náhodně vybraných feromonových odparníků spočívající v ověření technických parametrů deklarovaných na příslušných etiketách. Tento úkol reaguje na kalamitní přemnožení kůrovců na území ČR v posledních letech a s tím související intenzivní využívání feromonových lapačů v ochraně lesa.

Ověření kvality odparníků

Od roku 2006 jsme, podle požadavků MZe, přezkoušeli 12 typů feromonových odparníků. Zpočátku byla zjišťována přítomnost účinné látky (cis-Verbenol, Ipsdienol, 2-CH3-en-2-ol), deklarované na etiketě metodou plynové chromatografie. Později jsme přešli na jednoduchou laboratorní metodu, založenou na vážení odparníků v kombinaci s terénní zkouškou, testující jejich biologickou účinnost. V roce 2010 jsme ověřovali odparníky, jejichž cílovým druhem je lýkožrout severský (Ips duplicatus /Sahlb./) a lýkožrout smrkový Ips typographus(L).

Metodika a postup prací

Dne 14. dubna 2010 bylo na pozemku Lesů České republiky, Lesní správy Třebíč, instalováno 9 lapačů typu Tyson. Paseka má výměru asi 0,80 ha, je zalesněná dubem zimním a ze čtyř stran je obklopena smrkovými porosty mýtního a předmýtního vývojového stadia. Nadmořská výška je asi 480 m n. m.

Ve čtyřech z pěti lapačů byly exponovány odparníky, pátý zůstal prázdný. Pro minimalizaci vlivu pozičního efektu byl uplatněn systém rotace feromonových odparníků během celé doby pozorování. Při každém desetidenním intervalu kontroly lapačů byly odparníky přemisťovány mezi jednotlivými lapači (odparník z lapače č. 1 byl přemístěn do lapače č. 2, z č. 2 do č. 3 atd.) a jeden lapač, následující vždy po čtvrtém přemístěném odparníku, zůstával prázdný jako slepý vzorek.

Před expozicí a po doručení zpět do laboratoře byly vzorky v původním obalu zváženy. Pro stanovení celkové, původní hmotnosti náplně byly obaly rozstřiženy a odparníky vysušeny (24 hod. při 60 °C) a opět zváženy. Tímto byl ověřen skutečný obsah odparníků dosušených v laboratorním prostředí.

Celkem bylo podrobeno zkoušce 12 odparníků. V 1. etapě od 14. 4. do 14. 6. byly zkoušeny 4 odparníky typu ID – ECOLURE a 4 PHEAGR – IDU a ve druhé etapě od 30. 6. do 17. 8. byly zkoušeny odparníky typu IT ECOLURE.

Terénní zkouška odparníků

V grafech 1 a 2 jsou znázorněny celkové počty brouků zachycené v instalovaných lapačích. V lapači s PHEAGREM – IDU bylo chyceno 926 jedinců. Nejvyšší množství bylo chyceno 10. května a 4. června.

Odparníkem ID-ECOLURE bylo chyceno 1 103 brouků rovněž ve čtyřech lapačích stejného typu. Květnový pík dosahuje hodnoty 230 brouků, nejvyšší počet je ovšem zaznamenán až 4. června, kdy je chyceno 556 brouků.

Graf 3 znázorňuje počty brouků zachycených ve druhé etapě zkoušky. Zde je dosažen maximální odchyt 3 585 brouků, zjištěný při kontrole dne 21. července. Terénní zkouška potvrdila biologickou účinnost zkoušených odparníků. Na detailnější ověření kvality jednotlivých odparníků byla zaměřena laboratorní část testu.

Laboratorní analýza

Feromonové odparníky byly třikrát zváženy – před jejich vyvěšením, po expozici a po dosušení v laboratoři. Byl vypočítán obsah uvolněný během expozice. Po ukončení terénní expozice byly odparníky předány do laboratoře a po jejich dosušení (při 60 °C po dobu 24 hod) byla stanovena jejich skutečná hmotnost.

Ve všech testovaných odparnících byl obsah účinné látky odparníku vyšší než obsah deklarovaný. Rozdíl mezi obsahem deklarovaným a stanoveným dosušením vzorku dosahuje v průměru asi 15 %.

ID – EKOLURE

Odparníky byly exponovány v době od 14. dubna do 14. června.

U všech testovaných odparníků byla potvrzena terénní aktivita odparníků (expirace), která odpovídá 85 % odpařené původní hmotnosti. Deklarovaný obsah zjišťovaný testem úbytku hmotnosti (při 60 °C po dobu 24 hod.) byl potvrzen a překročen na hodnotu 115 %.

PHEAGR – IDU

Odparníky byly exponovány v době od 14. dubna do 14. června.

U čtyř testovaných odparníků byla potvrzena průměrná terénní aktivita odparníků (expirace) na 57 % původního obsahu. Ovšem ve dvou případech (38,3 a 36,0 %) je expirace hodnocena jako nevyhovující. Následujícím laboratorním testem úbytku hmotnosti byl potvrzen deklarovaný obsah.

IT – ECOLURE

Odparníky byly exponovány v době od 9. července do 17. srpna.

U testovaných odparníků byla zjištěna průměrná terénní aktivita (expirace) na 85 % původního obsahu a ve všech případech ji považujeme za vyhovující. Deklarovaný obsah zjišťovaný testem úbytku hmotnosti (při 60 °C po dobu 24 hod.) byl potvrzen a překročen na hodnotu 115 %.

Závěrem

Biologickou zkouškou byla potvrzena účinnost na lapání cílových kůrovců. Ta je potvrzena trendem odpovídajícím sezónní populační dynamice kůrovců s charakteristickým květnovým a červencovým píkem gradace. V případě trhacích feromonových odparníků byla potvrzena terénní funkčnost, biologická účinnost i deklarovaný obsah. U odparníku PHEAGR – IDU byla zjištěna terénní aktivita – odpařování ve dvou případech jako nevyhovující. Deklarovaný obsah a biologická účinnost odpovídaly skutečnosti.

Autoři:

Dr. Ing. Přemysl Fiala

Ing. Pavla Tieffová

ÚKZÚZ Brno

Ing. Vlastimil Vala, CSc. LČR, s.p.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: ÚKZÚZ Brno

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.