Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/11

Sýc rousný (Aegolius funereus)

Robert Doležal

Ještě začátkem 50. let minulého století patřil sýc rousný na našem území k nejméně poznaným sovám s předpokládaným zřídkavým či vzácným výskytem. Tento nenápadný pták byl považován především za obyvatele severských lesů. Zprávy o jeho hnízdění v pohraničních oblastech sice pocházejí již z 19. století, ale teprve 30. léta minulého století přinesla například v jižních Čechách první dvě přesně lokalizovaná hnízdiště (Kloubec, 1986). Na početnější nálezy potvrzující, že jde v našich podmínkách o poměrně běžně hnízdící druh, bylo nutno počkat ještě dalších 30 let.

Konverzní faktory pro výrobky ze dřeva - Dýhy a překližky

Jaromír Vašíček, Michal Synek

Dýhy jsou vyráběny loupáním nebo krájením. Při loupání upnutý výřez rotuje proti stacionárnímu noži. Při krájení je výřez nejprve rozpůlen nebo rozčtvrcen (někdy i úkosem), jednotlivé části jsou pak upnuty a pohybem proti noži se krájí dýhy. Loupané dýhy jsou silnější a jsou většinou používány pro výrobu překližkových desek. Krájené dýhy jsou tenčí a slouží hlavně k dekoračním účelům. U obou druhů však, co se týče použití, mohou být výjimky.

Determinanty výtěžnosti u dýhy a překližky jsou stejné jako u řeziva (viz další díl v LP 5). Hlavní vliv mají rozměry a vlastnosti výřezu, specifikace výrobku a efektivita technologie výroby.

Digitální průměrky a klasická metoda svěrkování porostů

Zbyněk Linhart

Svěrkování porostů je pro většinu lesníků známou „disciplínou“. Smyslem tohoto článku je porovnání ekonomické výhodnosti zjišťování porostních zásob pomocí digitálních přístrojů s klasickou metodou svěrkování naplno a zodpovězení otázky, kolik musí pořizovatel digitální průměrky vyprůměrkovat hektarů, aby se mu vrátily náklady na její zakoupení.

Tlející dřevo v biologické melioraci lesních půd

Pavel Samec, Miroslav Zeman, Petra Rychtecká, Aleš Kučera, Karel Marosz

Tlející dřevo je základním znakem funkčního lesního ekosystému. Rovněž je důležitým atributem moderních způsobů obhospodařování lesů, v němž mají pevné místo poznatky o bionomii lesních společenstev. V tomto příspěvku shrnujeme některé závěry lesnické půdní biologie a srovnáváme je s vybranými výsledky Národní inventarizace lesů (NIL). Ze srovnání je zřejmé, že jehličnany tlumí biologickou aktivitu nutnou k efektivnímu rozkladu organické hmoty a zlepšení tohoto stavu závisí na zavádění dřevin, podporujících mikrobiální symbiózy a zpřístupnění dusíku.

Pro přestavby monokultur i náhradních lesních porostů na strukturně bohaté lesy jsou soustavně studovány meliorační účinky dřevin. ÚHÚL se zabývá vztahem lesních dřevin a přístupných forem dusíku, aby dokázal definovat porostní směsi podporující produkci NH4+, ale zároveň tlumící uvolňování NO3-. Podpora porostů s těmito vlastnostmi je určena zejména pro zalesňování zemědělských půd v oblastech zasažených eutrofizací vod, ale i k rekonstrukci lesů v oblastech kalamitních holin, kde došlo k mimořádným odnosům látek z půdních profilů.

Letecká hasičská služba v roce 2010

Pavel Agh

Organizace požární ochrany je v ČR upravena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů. V návaznosti na § 7 odst. 2 tohoto zákona MZe zabezpečuje ze svého rozpočtu na základě ustanovení § 46 odst. 1 lesního zákona leteckou hasičskou službu (LHS) jako službu všem vlastníkům lesů v lesích na území ČR, s výjimkou lesů v působnosti MO a MŽP. Systém LHS je organizován v úzké spolupráci a součinnosti s MV – GŘ HZS ČR.

Lesní požáry v ČR v roce 2010

Pavel Agh

Požáry travních porostů, požáry ploch osazených zemědělskými plodinami, a především lesní požáry představují v současnosti závažný problém. Problém tkví, zejména u lesních požárů, v terénech nepřístupných pro požární techniku a v obtížné dodávce vody pro hasební zásah. Hlavně v jarních a letních měsících je riziko vzniku lesních požárů vysoké – stačí i malá jiskra či špatně uhašený nedopalek cigarety. Požár lesních porostů má i zásadní vliv na životní prostředí.

Příčiny lesních požárů v ČR (1992–2004) a jejich vývoj

Zuzana Jankovská, Emanuel Kula

Převážná většina příčin lesních požárů souvisí s neopatrností a nedbalostí návštěvníků lesa, případně pracovníků v lesním hospodářství. Dominantními příčinami lesních požárů jsou zakládání ohňů v lesním prostředí (32,7 %) a kouření (22,4 %), které má vzestupný trend a souvisí s návštěvností lesa v letních měsících. Četností i rozsahem jednoznačně ustoupil význam železnice, přesto je nezbytné zachovávat lokální prevenci. Vysoký podíl požárů v lese (30 %) zůstává neobjasněn.

Poznání hlavních příčin lesních požárů a lokalit se zvýšeným ohrožením lesa požárem může být jedním z nástrojů k zaměření osvěty i realizace preventivních opatření snižujících stupeň ohrožení lesa. Rozhodujícími příčinami u 15 985 lesních požárů (1992–2004) bylo zakládání ohňů, kouření, hospodaření v lese a děti do 15 let. Neobjasněno zůstalo 30 % lesních požárů (tab. 1).

Lesní požáry v ČR (1992–2004)

Zuzana Jankovská, Emanuel Kula

Lesní požáry se řadí k významným antropogenním činitelům narušujícím stabilitu lesních ekosystémů. Počet registrovaných požárů (15 985) a vyhořelá plocha (7 825 ha) v letech 1992–2004 dokládá, že je nezbytné věnovat se prevenci, neboť většina požárů vzniká v důsledku neopatrnosti, nedbání platných předpisů, a tedy zcela zbytečně. Klimatické podmínky predisponují prostředí pro možný vznik ohně, ale mají vliv především na jeho šíření a rozsah. Základní charakteristiky, jako je doba vzniku či velikost požárů, zůstávají dlouhodobě stabilní.

Hodnocení účinnosti feromonových odparníků

Přemysl Fiala, Pavla Tieffov, Vlastimil Vala

Z pověření Ministerstva zemědělství provedl ÚKZÚZ v roce 2010 kontrolu účinnosti náhodně vybraných feromonových odparníků spočívající v ověření technických parametrů deklarovaných na příslušných etiketách. Tento úkol reaguje na kalamitní přemnožení kůrovců na území ČR v posledních letech a s tím související intenzivní využívání feromonových lapačů v ochraně lesa.

Rod sternbergů - Historie a současnost šlechtických lesních majetků

Rozhovor s Jiřím Sternbergem, majitelem Panství Jemniště, a Arnoštem Koreckým, správcem panství.

Další z rozhovorů ze seriálu o šlechtických lesních majetcích o osudech, současném hospodaření, podnikání v lesnictví či pohledu na lesní hospodářství v České republice se uskutečnil v krásném prostředí zámku Jemniště.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.