Letecká hasičská služba v roce 2010

Pavel Agh

Organizace požární ochrany je v ČR upravena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů. V návaznosti na § 7 odst. 2 tohoto zákona MZe zabezpečuje ze svého rozpočtu na základě ustanovení § 46 odst. 1 lesního zákona leteckou hasičskou službu (LHS) jako službu všem vlastníkům lesů v lesích na území ČR, s výjimkou lesů v působnosti MO a MŽP. Systém LHS je organizován v úzké spolupráci a součinnosti s MV – GŘ HZS ČR.

LHS – služba ministerstva zemědělství

Dne 18. 2. 2010 byla podepsána smlouva mezi Ministerstvem zemědělství ČR a firmou SURMET, spol. s r.o., ve věci „Zajištění letecké hasičské služby v roce 2009 až 2012 ve vymezených částech České republiky“. Z níže uvedené tabulky je patrný rozdíl v počtu  hlídkových letů v roce 2005 a 2009, kdy se ministerstvu zemědělství nepodařilo, vzhledem ke konkurenčnímu boji leteckých provozovatelů a s tím spojeným problémům při výběrovém řízení, uzavřít smlouvu se soukromým leteckým provozovatelem. LHS v těchto letech byla zajišťována pouze vrtulníky Letecké služby PČR.

Leteckou hasičskou službou (LHS) se rozumí systém, v jehož rámci je prostřednictvím leteckých provozovatelů a jimi určeného personálu a letecké techniky zabezpečováno provádění letů určených pro včasné zjištění požárů v lesích, k zabránění jejich rozšíření a pro hašení lesních požárů. Hlídkové lety se provádějí s ohledem na roční období a meteorolo-gické podmínky (vlhkost vzduchu v závislosti na venkovní teplotě příslušného regionu), na stav vegetace, na zvýšenou návštěvnost lesů či provádění lesnických nebo jiných činností s vlivy spojenými se zvýšeným nebezpečím vzniku lesních požárů. Hlídkové lety mohou být současně využity pro rekognoskaci zdravotního stavu lesních porostů, zejména výskytu hmyzích škůdců.

Činnost LHS se zahajuje v letech 2010 až 2012 od 15. března do 31. října ve všech šesti pracovních sektorech LHS kategorie A a od 1. dubna do 30. září v pracovních sektorech LHS B7, B10 a C14. V sektorech B8, B9, C11, C12, C13 zajišťuje leteckou hasičskou službu Letecká služba PČR.

Letecká hasičská služba v roce 2010

Firma SURMET za rok 2010 v rámci hlídkové činnosti zjistila 5 požárů. Hasební činnost prováděla u dvou požárů.

LS PČR v roce 2010 v rámci hlídkové činnosti zjistila 2 požáry. Hasební činnost prováděla u 3 požárů.

Sektory LHS

Pro účely LHS je území republiky rozděleno na celkem 14 pracovních sektorů LHS tří kategorií stanovených s ohledem na výskyt lesních ekosystémů a podle nebezpečí vzniku požáru a možné výše škod způsobených lesními požáry. Podle kategorie sektoru LHS se pak odvíjí četnost hlídkových letů i stupeň vybavenosti a připravenosti letecké techniky stanic LHS (viz mapa).

Ve spolupráci MV – generálního ředitelství HZS ČR s ministerstvem zemědělství byla zpracována „Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů“. Pro zajištění odborné přípravy jednotek požární ochrany při spolupráci s leteckou technikou vydalo MV – generální ředitelství v roce 2004 instruktážní videokazetu „Plnění závěsného vaku vrtulníku a integrovaných nádrží letounů“. Počátkem roku 2005 byl vydán konspekt odborné přípravy jednotek požární ochrany č. 1-3-03 „Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů“.

Statistické podklady zásahové činnosti a požárů připravilo oddělení analýz a statistiky

pplk. Ing. Vladimír Vonásek

MV-GŘ HZS ČR

Autor:

kpt. Ing. Pavel Agh

oddělení IZS, MV-GŘ HZS ČR

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.