Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 06/04

ÚVODNÍK

ÚVODNÍK

 

Ing. Marek Netolička

Vážení čtenáři,

v květnovém čísle Světa myslivosti byl uveřejněn článek seznamující čtenáře s obsahem semináře pořádaného v rámci doprovodného programu veletrhu Silva Regina 2004. Mezi zprávami o jednotlivých referátech mne zaujala informace o příspěvku prof. ing. Ilji Vyskota, CSc., který se zaměřil na téma vazby ochrany přírody a výkonu práva myslivosti. Pan profesor je zejména v lesnických kruzích znám svým specifickým přístupem k hodnocení lesů, resp. k hodnocení jejich potenciálu. Při polyfunkčním chápání lesa pohlíží na škody na lesích a lesních pozemcích jako na závažné narušení lesních ekosystémů a jejich funkcí. Na základě tohoto hodnocení podle něho musí uživatelé honiteb do budoucna počítat s tím, že se škody zvěří budou hodnotit nejen jako škoda na lesním porostu a pozemku způsobená jeho vlastníkovi, ale že se poškození bude promítat do celkové újmy nebo škody na životním prostředí!

Situace a perspektivy myslivosti v podmínkách EU

 

{mosimage}

00POL

Situace a perspektivy myslivosti v podmínkách EU

Ing. Martin Žižka

3. května t. r. bylo pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, uspořádáno pracovní setkání zástupců států středoevropského regionu na téma "Situace a perspektivy myslivosti v podmínkách EU". Setkání, které se konalo na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, zorganizoval Středoevropský institut ekologie zvěře Brno-Vídeň-Nitra.

Manifest FACE - výzva evropských myslivců europoslancům

 

{mosimage}

00POL

Manifest FACE - výzva evropských myslivců europoslancům

Redakce

Od 1. května t. r. je ČR členem EU, přičemž 11. a 12. června nás v této souvislosti čeká významná událost: volby zástupců do Evropského parlamentu. Federace mysliveckých organizací EU (FACE) hájící zájmy více než sedmi miliónů evropských myslivců vydala u této příležitosti dokument obsahující soupis opatření a doporučení, která by měl vzít Evropský parlament v úvahu při formulování budoucích zásad zachování druhové pestrosti a ochrany přírody. Manifest je současně politickou výzvou pro kandidáty do Evropského parlamentu, aby svou pozornost věnovali problematice myslivosti a nezapomněli na voličský potenciál, který představují myslivci, jejich rodinní příslušníci a přátelé.

ČMMJ a Manifest FACE

 

{mosimage}

00POL

ČMMJ a Manifest FACE

Ing. David Vaca, Ph.D.

V souvislosti se seznámením českých myslivců s Manifestem FACE a jeho propagací před českými kandidáty do Evropského parlamentu jsme položili čtyři otázky jednateli ČMMJ Vladimíru Broukalovi.

II. jednání Myslivecké rady ministra zemědělství ČR

 

{mosimage}

00POL

II. jednání Myslivecké rady ministra zemědělství ČR

Ing. Karel Lankaš a Ing. Martin Žižka

Dne 28. 4. t. r. proběhlo na Ministerstvu zemědělství ČR v pořadí již druhé jednání Myslivecké rady ministra zemědělství (dále rada). Informace o prvním jednání přinesl Svět myslivosti v č. 10/2003.
Aktuálního jednání se zúčastnilo 26 členů, zbývající čtyři byli omluveni. V programu, který bylo možné shrnout do šesti hlavních bodů, čekaly účastníky ožehavé současné otázky myslivosti.

V čem se kachny podobají kukačkám?

 

{mosimage}

00VEDA

V čem se kachny podobají kukačkám?

Mgr. David Horák

Co spojuje zjevně nepříbuzné druhy ptáků tak, že se společně objevují nejen v nadpisu tohoto příspěvku, ale také v článcích v odborných zahraničních časopisech? Otázka je to velmi zajímavá zvláště proto, že snad každý milovník přírody obě skupiny ptáků dobře zná. Přesto se odvážím tvrdit, že zdaleka ne všichni jsou schopni položenou otázku patřičně zodpovědět.

DŮSLEDKY DLOUHODOBÉHO ODSTRANĚNÍ NORKA AMERICKÉHO NA POPULACE VODNÍHO PTACTVA

 

{mosimage}

00VEDA

DŮSLEDKY DLOUHODOBÉHO ODSTRANĚNÍ NORKA AMERICKÉHO NA POPULACE VODNÍHO PTACTVA

La + Ve

Studie na téma uvedené v nadpisu tohoto příspěvku se uskutečnila na malých ostrovech jihozápadního Finska v Baltském moři. Celkem 223 ostrovy byly pro potřeby výzkumu spojeny do čtyř oblastí (výměry oblastí byly 35-130 km2), přičemž ve dvou z těchto oblastí byl norek americký (Mustela vison) ponechán v přirozených stavech, zatímco v dalších dvou byl intenzivně loven s cílem maximální redukce stavů. Záměrem bylo porovnat vývoj stavů vodního ptactva v oblastech s populací norka s oblastmi bez norků. Za celé sledované období (1992 - 2001) bylo uloveno celkem 148 norků. Nejvyšších úlovků bylo dosahováno na počátku sledování, v pozdějších letech byly úlovky minimální. V kontrolních oblastech bylo prokázáno, že norci jsou přítomni na více než 60 % sledovaných ostrovů. Populace vodního ptactva byly kontrolovány třikrát ročně, přičemž bylo vyhodnocováno druhové zastoupení a početní stavy. Výsledkem odstranění norků bylo zvýšení počtu nasčítaných ptáků. Nárůst se týkal hlavně malých druhů (kachny, turpani, husice aj.) s nízkým i vyšším početním zastoupením na začátku sledování. Počty velkých druhů (labutě, husy aj.) zůstaly zachovány. Vývoj stavů vodních ptáků v oblastech s norkem zůstal ve sledovaném období nezměněn (Ecography 25: 2002, 385-394; Biological Conservation 109: 2003, 359-368).

Lov spárkaté zvěře podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti

 

{mosimage}

00LEG

Lov spárkaté zvěře podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Jedním z ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), které působí v praxi četné aplikační problémy, a to jak orgánům státní správy myslivosti, tak uživatelům honiteb, je ustanovení § 36 odst. 5, podle něhož "v honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí zvěř do stáří dvou let ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu."

Plomby a lístky o původu zvěře - nutné zlo, nebo dobří pomocníci myslivců?

 

{mosimage}

00ANK

Plomby a lístky o původu zvěře - nutné zlo, nebo dobří pomocníci myslivců?

Zákon o myslivosti ukládá myslivcům povinně označit každý ulovený nebo nalezený zužitkovatelný kus spárkaté zvěře nesnímatelnou plombou a lístkem o původu zvěře. Tyto nástroje sloužící především k evidenci získané zvěře se staly nedílnou součástí našeho mysliveckého života. Z některých honiteb je však slyšet reptání, že jde jen o komplikování života myslivců, které nikam nevede. Jinde si toto opatření naopak chválí za pomoc při nastolení pořádku. Respondentům naší ankety jsme položili následující otázku: Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s plombami a lístky o původu zvěře a Váš názor na jejich další používání?

Myslivost na bývalých schwarzenberských velkostatcích

 

{mosimage}

00HIST

Myslivost na bývalých schwarzenberských velkostatcích

Ing. Antonín Nikendey

Myslivost hrála vždy na schwarzenberských velkostatcích velkou roli, neboť všichni Schwarzenbergové a často i jejich ženy byli náruživí myslivci.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku