Úvodník 12/2006

Vážení čtenáři,

„Forest Based Sector Technology Platform“ – platforma pro lesnictví a dřevařství, o níž se můžete dočíst v prosincovém čísle LP, sdružuje ekonomické, výzkumné, sociální a vzdělávací aktivity, které vychází z lesnictví jako surovinové, energetické a především environmentální základny navazujících disciplín. A to i přes to, že zájmy jednotlivých odvětví se mohou zdát naprosto odlišné. Přes všechny spory však tato odvětví nemohou existovat bez vzájemné spolupráce.

Lesnictví je obor, který pečuje o lesy a jehož jedním z výstupů, samozřejmě kromě jiných, je dřevo jako základní surovina. Les je rovněž předmět podnikatelské činnosti podnikatelských subjektů, zabývajících se těžbou dřeva, zakládáním lesa, jeho ochranou, výchovou aj. Na dodávkách dřeva je pak bytostně závislý dřevozpracující průmysl, včetně průmyslu papírenského a chemického. Samozřejmě zde existuje zpětná vazba. Lesnictví je ekonomicky závislé na příjmech z prodeje dřeva. Další zdroje, jako jsou pronájmy honiteb, prodej povolenek na sběr hub, produkce korku, pryskyřice či jiných produktů, jsou v Evropě významnější pouze regionálně.

Lesnictví je součástí stability evropské krajiny, jejíž malebnost a pestrost je dána právě dlouhodobým působením člověka – často právě lesníka. Lesy jsou v současné urbanizované krajině Evropy zásadním prvkem ekologické stability a ochrany přírodních zdrojů, nejvýznamnějším rezervoárem vody, potažmo energie v krajině. Voda je v současnosti strategickou surovinou, voda jako nositelka života, surovina i energetické médium, jehož koloběh je pro krajinu zásadním přírodním fenoménem. Lesník tak nehospodaří pouze s lesem – se dřevem, ale má ve své péči i další přírodní zdroje, jejichž cenu společnost peněžně nehodnotí ani jinak neoceňuje, zatím.

Na lesnictví jsou tak kladeny často protichůdné požadavky, jsou vyvíjeny těžko definovatelné a udržitelné tlaky. Na jedné straně požadavek zajištění dodávek dřeva jako obnovitelné dřevní suroviny, na druhé straně požadavek zajištění stability a biologické diverzity krajiny s požadavkem, ponechávat část dřeva přirozeným procesům. Pokud k tomu připočteme současné problémy životního prostředí s vysokými emisemi oxidu uhličitého, kdy se cyklus uhlíku stává v tzv. povolenkách dokonce obchodovatelnou komoditou, sehrává lesnictví i další nenahraditelnou úlohu, kdy les, potažmo dřevní hmota, je deponií uhlíku. Zatím bez náhrady ze strany společnosti.

Aktivity, ať jsou již zahrnuty pod hlavičkou Forest Based Sector – národních lesnických platforem – se snaží harmonizovat právě vzájemné vztahy mezi jednotlivými hráči v lesnických, dřevařských a navazujících odvětvích. Cílem je rovněž zvýšení použití dřeva jako obnovitelné suroviny, hledání nových materiálů na bázi dřeva, produktů na bázi buničiny atd. To vše za respektování základního požadavku setrvalého lesnictví, stability krajiny a zajištění environmentálních funkcí a včetně respektování vzájemných vazeb mezi technologiemi zpracování dřeva a pěstování lesa, lesa stabilního, plnícího všechny další funkce.

V rámci konceptu se otevírá obrovský prostor pro výzkumné aktivity, ať již v oblasti studia nových materiálů, zhodnocení suroviny, tak i v oblasti studia udržení biodiverzity, produkční a stresové ekologie aj. Uplatní se zde prakticky všechny směry výzkumu, od základního, přes aplikovaný až po čistě průmyslový výzkum. Personální zabezpečení kvalifikovanými odborníky je pak úkolem nejen lesnického školství; osvěta je každodenním úkolem lesníků a vhodně nastavené mediální politiky.

 
Doc. Libor Jankovský

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně

člen redakční rady LP