Z našich honiteb

 

{mosimage}

00HON

Z našich honiteb  

MZe: škody způsobené zvěří se v roce 2003 podstatně snížily

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo na konci loňského roku aktuální verzi publikace Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR (zkráceně "Zelená zpráva"). Součástí informačního materiálu mapujícího stav k 31. 12. 2003 je kromě jiného vyhodnocení škod působených zvěří.

"Při dlouhodobém srovnávání vyčíslených škod působených zvěří v časové řadě 2000-2003 lze konstatovat výrazný pozitivní zlom v roce 2003," píše se v Zelené zprávě. "Z připojených tabulek je patrné, že pozitivní trend zvyšujících se škod na lesních kulturách byl zastaven a v mnoha krajích výrazně snížen. Lze předpokládat, že jedním z faktorů ovlivňujících tuto situaci je naplňování ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, prosazováním oprávněných zájmů vlastníků pozemků. V tomto roce byla ukončena většina správních řízení týkajících se uznávání nových honiteb, popřípadě jejich uvedení do souladu se zákonem. Zákon o myslivosti přímo ukládá držitelům honiteb hmotnou odpovědnost za škody vzniklé působením zvěře. V této souvislosti budou nuceni držitelé honiteb nadále zvýšenou péčí o zvěř tyto škody omezovat a snižovat, aby předešli škodám a jejich následnému hrazení."
Podle Zelené zprávy připravila redakce.

Ministr zemědělství odvolal generálního ředitele Lesů České republiky, s. p.
Ministr zemědělství Jaroslav Palas odvolal 19. ledna t. r. z funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s. p., Kamila Vyslyšela. Cílem tohoto kroku je uklidnění napjaté situace v lesnicko-dřevařském sektoru, kterou vyvolala některá opatření vedení LČR v souvislosti s obchodními smlouvami na dodávky lesnických služeb. Na tiskové konferenci ministr uvedl, že na uvolněnou funkci bude vypsáno výběrové řízení.
Redakce

Natura 2000: vláda schválila národní seznam evropsky významných lokalit
Vláda ČR schválila 22. prosince loňského roku národní seznam tzv. evropsky významných lokalit. Seznam obsahuje 864 území pro konkrétní typy přírodních stanovišť a živočišné a rostlinné druhy, chráněné směrnicí EU. Tento typ chráněných území tvoří spolu s ptačími oblastmi českou část celoevropské soustavy přírodovědně významných území Natura 2000. Evropsky významné lokality celkem pokryjí přibližně 9 % území státu a téměř 67 % z nich překrývá již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území v ČR se tak reálně zvýší asi o 3 % území. Většina lokalit bude mít po svém vyhlášení charakter přírodní památky - tedy nejmírnější stupeň ochrany. Více než polovina těchto území je menší než 20 hektarů.
Evropsky významné lokality chrání z velké části kulturní krajinu - u nás např. kosené podhorské louky, květnaté bučiny, nebo dokonce kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření vedl k tomu, že se tyto cenné lokality zachovaly, není důvod jej měnit. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude proto méně přísný než v současných zvláště chráněných územích. Stát zde bude podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování současných přírodních podmínek - např. prostřednictvím agroenvironmentálních programů. Pokud bude jejich vlastník v hospodaření omezen, podle MŽP mu budou vypláceny kompenzace.
Národní seznam evropsky významných lokalit bude zaslán Evropské komisi. Ta seznam po odborné stránce posoudí a může navrhnout jeho doplnění. Po schválení seznamu Evropskou komisí musí tyto lokality ČR do šesti let vyhlásit jako zvláště chráněná území, pokud nebude jejich ochrana zajištěna smluvně.
Více informací o soustavě Natura 2000 lze najít na stránkách:http://www.natura2000.cz.
Podle tiskové zprávy MŽP ze dne 22. prosince 2004, zpracovala redakce.

Nové lesnicko-myslivecké muzeum
Správa Krkonošského národního parku otevřela v prosinci loňského roku v Harrachově nové lesnicko-myslivecké muzeum. Expozice jsou soustředěny do opravené budovy z počátku předminulého století nazývané Šindelka. Budova stojí nedaleko harrachovského autobusového nádraží.
V patrové stavbě je možné zhlédnout kromě lesnických ukázek četné preparáty zvěře a dalších živočichů obývajících Krkonoše, lovecké trofeje, vývojovou řadu jeleního paroží, ukázky vybavení přezimovací obůrky pro jelení zvěř atd. Na pěti televizních obrazovkách běží propagační filmy o krkonošské přírodě.
Nové muzeum je otevřeno každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné činí 20,- Kč (snížené 10,- Kč).
www.enviweb.cz, 16. 12. 2004, redakce

Kapitální jelen z Libavé
Vlastní honitba "Libavá" Vojenských lesů a statků, s. p., je vyhlášená vysokou kvalitou jelení zvěře ve volném chovu. Potvrdil to i významný úlovek jelena lesního z loňské říje. Paroží jelena uloveného 21. 9. 2004 ohodnotili členové Ústřední hodnotitelské komise ing. Roman Vohradský a ing. Jan Jeniš dne 22. 12. 2004. Verdikt: 241,78 b. CIC. S touto bodovou hodnotou se paroží stalo naší současnou nejsilnější jelení trofejí z volné honitby! Dosavadní primát drželo paroží jelena uloveného v r. 1985 v Halenkovicích - 235,65 b. CIC. Naší absolutně nejsilnější jelení trofejí je v současnosti paroží jelena uloveného v r. 2001 v oboře Poněšice - 250,89 b. CIC.
Trofej jelena z Libavé se jistě stane středem pozornosti návštěvníků mezinárodní výstavy Natura viva 2005 v Lysé nad Labem, kde bude představena myslivecké veřejnosti.
S použitím informací poskytnutých generálním ředitelstvím VLS ČR, s. p., zpracovala redakce.

Skřivan polní ptákem roku 2005
Ptákem roku 2005 se v tradiční kampani pořádané Českou společností ornitologickou již od r. 1992 stal skřivan polní. I když je tento druh stále jedním z nejběžnějších pěvců, jeho početnost se v posledních 40 letech snížila v Evropě o více než 50 %. Součástí kampaně Pták roku 2005 bude i sledování jarního příletu skřivana, další doprovodné akce na webu ČSO a pochopitelně i vydání již tradiční brožury Pták roku 2005 - skřivan polní, která bude pro zájemce od února k dispozici v sekretariátu ČSO či v on-line verzi na webu ČSO www.birdlife.cz. Vydání brožury je načasováno na únor proto, že právě v tomto měsíci se k nám skřivani vrací ze svých zimovišť.
Podle tiskové zprávy ČSO ze dne 4. 1. 2005 zpracovala redakce.

4. ročník přeboru v brokové střelbě
2. října 2004 se na střelnici SSK Pod Špičákem v Písečné uskutečnil již 4. ročník přeboru ve střelbě na loveckém kole. Soutěž uspořádala Jesenická lesnická společnost ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., Lesní správou Jeseník. Zúčastnilo se jí 24 střelců.
První dvě místa obsadili zástupci MS Kamzík Oldřich Vysoudil a František Štursa, na třetím místě skončil František Červenka ze SSK. Všichni zaznamenali shodně 19 zásahů z 20 možných, o konečném pořadí se rozhodovalo až při náročném rozstřelu.
Příjemně strávený den na střelnici umocnil vedle pěkného slunného počasí velký výběr cen věnovaných sponzory akce a příslib organizátorů pokračovat v započaté tradici pořádání soutěže i v r. 2005.
Jaromír Latner

Svět myslivosti na Facebooku