Myslivecká výročí – březen

Před 50 lety – 7. března 1957 – zemřel v Milevsku vrchní lesní rada ing. Jaroslav Růžička, jeden z nejplodnějších autorů článků do lesnických a mysliveckých časopisů. Narodil se 15. března 1874 v Ledči nad Sázavou a po absolvování šesti tříd gymnázia v Praze a jednoroční lesnické praxi vystudoval v r. 1894 Vyšší lesnickou školu v Bělé pod Bezdězem.

Jako lesník pracoval ve Vrchlabí, 10 let na Loučeňsku a od r. 1906 jako přednosta lesního úřadu kanonie strahovské v Milevsku, kde v r. 1939 odešel na odpočinek. Jeho články z oboru lesnictví a myslivosti najdeme v 15 českých a 10 německých časopisech i v denním tisku. Zásluhou ing. Růžičky byla zpřesněna a doplněna terminologie loveckého střelectví.
Osmdesáti let by se dožil 21. března vědecký pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ing. Václav Hanuš, který se narodil v r. 1927 v Uhříněvsi (dnes součást Prahy). Již jako student pražské lesnické fakulty, kterou absolvoval v r. 1950, pracoval jako asistent doc. ing. Jiřího Sekery. Zájem o myslivost ho přivedl po ukončení studií do VÚLHM ve Zbraslavi nad Vltavou, kde setrval až do odchodu do důchodu. V ústavu úzce spolupracoval se svým spolužákem a přítelem ing. Zdeňkem Fišerem. Často nalezneme články podepsané oběma autory. Nejprve řešil problematiku spárkaté zvěře, později se věnoval pernaté zvěři, především bažantům a umělému chovu koroptví. Své výsledky úspěšně zaváděl do praxe. Je autorem 130 vědeckých a populárních prací a podílel se na různých publikacích. Byl významným mysliveckým funkcionářem a zdárně se uplatnil v organizační práci ČMMJ a jejích odborných komisích.
Ing. Hanuš zemřel 25. října 2001 v Praze.
Dne 28. března uplyne 30 let od smrti akademického malíře a zaníceného myslivce Otakara Číly, který se narodil 10. března 1894 v Nové Pace. Nejprve se vyučil malířem a v r. 1913 začal studovat na pražské Akademii umění. Jeho studia přerušila v r. 1914 světová válka. O rok později přešel do ruského zajetí a přihlásil se do srbské armády v Rusku. V r. 1917 vstoupil do československých legií, kde dosáhl hodnosti kapitána. V r. 1920 byl na studijním pobytu v Číně a v Indii. Po návratu do Prahy pokračoval v přerušených studiích, která ukončil v r. 1925. Od té doby se stále více věnoval námětům z přírody, především zvěři. Vrátil se do Nové Paky, kde měl vlastní honitbu.
Počátkem 2. světové války se zapojil do odboje ve skupině Obrana národa. V r. 1949 byl odsouzen na 20 let do vězení, z něhož byl koncem r. 1958 propuštěn. Zemřel na následky věznění v r. 1977 v Praze.
Jeho obrazy najdeme také v zahraničí, v galeriích v Paříži, Moskvě a Tiraně.


Vladimír Paulišta oslaví 85. narozeniny

Vladimír Paulišta, náš nejznámější lovecký průvodce, oslaví 22. března své 85. narozeniny. Narodil v Brně, studoval na tamním gymnáziu a od r. 1936 na Carnotově lyceu v Dijonu ve Francii. Odtamtud se v r. 1939 musel vzhledem k válečným událostem vrátit a v r. 1941 v Brně maturoval. Po maturitě prošel několik zaměstnání a po válce pracoval jako reportér v brněnském rozhlase. V únoru 1948 byl „vyakčněn“ a na 19 let se stal svářečem. Zároveň pracoval jako příležitostný průvodce zahraničních loveckých hostů.
V r. 1967 se stal zaměstnancem pařížské lovecké kanceláře Orchape, s níž navštívil téměř 40 států. Aby lovecké hosty seznámil s naší myslivostí, vydal v r. 1968 knihu La chasse en Tchécoslovaqui a zdejším čtenářům vylíčil práci loveckého průvodce v dalších sedmi knihách. Naši myslivci ho znají jako autora knih Lovecký průvodce vypravuje (1975), Za zvěří kolem světa (1985, 1990), Lovy, lovci, zvířata (1989), Svět lovců (1992), Lovecké povídky a  Lovecký průvodce vzpomíná (1996). Přispíval také do francouzských, belgických a italských časopisů. Nelze zapomenout ani na to, že do uvedených států prodal 389 vycvičených loveckých psů zdejších chovatelů. Stále se věnuje myslivosti, píše do časopisů a je vyhledávaným vypravěčem o lovech v cizině.
Přejeme mu, aby mu to dlouho vydrželo.

Rš a redakce

Svět myslivosti na Facebooku