Upřesnění informací o založení Unie mysliveckých organizací ČR

Ve Světě myslivosti č. 8/2007 byl zveřejněn článek „Byla založena Unie mysliveckých organizací České republiky“. Vzhledem k tomu, že autor uvedeného článku neměl oficiální pověření jakkoliv informovat o aktivitách mysliveckých organizací a že v textu jsou některé zásadní nepřesnosti, považuje přípravný výbor společné platformy mysliveckých organizací ČR za nutné vyjádřit se k danému článku.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že ke dni napsání tohoto vyjádření (13. 8. 2007) oficiálně nevznikla žádná Unie mysliveckých organizací ČR (dále Unie). Je pravda, že v r. 2007 proběhla řada oficiálních, ryze pracovních jednání mysliveckých organizací – Českomoravské myslivecké jednoty, Safari Clubu International-Bohemia, Asociace profesionálních myslivců ČR a Řádu sv. Huberta. Na těchto jednáních se hledaly cesty k budoucí spolupráci uvedených organizací, kdy by hlavním cílem společných postupů měl být dynamický rozvoj odvětví myslivosti a společné hájení zájmů myslivců i myslivosti v ČR. Na uvedených jednáních byly hledány i optimální formy komunikace, byly projednávány základní principy společné spolupráce a rozsah a obsah kompetencí budoucí platformy mysliveckých organizací. Úmyslně zdůrazňuji pojem „společná platforma“, protože jedním z nejdůležitějších prvků uplynulých jednání bylo projednání způsobu spolupráce, tzn. jaká bude forma spolupráce tak, aby tato společná platforma byla plně akceschopná, ale aby nijak neomezovala svébytnost a nezávislost jednotlivých organizací. Na uvedených jednáních bylo na základě společného konsensu dohodnuto, že veškeré přijaté závěry musejí vycházet ze souhlasu všech zainteresovaných organizací. Jedním z hlavních dohodnutých principů fungování společné platformy je tzv. „právo veta“ každé ze zúčastněných organizací, kdy nesmí být projednávána žádná záležitost nebo přijat jakýkoliv závěr, s nímž nevyslovily souhlas všechny organizace.  
Jak již bylo konstatováno v úvodu, v době vzniku citovaného článku Unie oficiálně nevznikla a ani neexistovala. Ke dni vzniku uvedeného článku nebyl schválen název společné platformy, ani společný statut, nebyla přijata společná stanoviska ani závěry. Jednání „Přípravného výboru“ se účastnili pověření zástupci všech zainteresovaných mysliveckých organizací, kteří mají za úkol připravit a přenést do svých organizací přesné závěry z veškerých jednání a přípravných prací o případné budoucí společné platformě.  
Teprve na jednání uvedených mysliveckých organizací konaném dne 26. 7. 2007 (tedy po uzávěrce Světa myslivosti č. 8/2007) byl vysloven předběžný souhlas s pracovním názvem společné platformy – „Unie mysliveckých organizací ČR“ a byla projednána pracovní verze „Statutu Unie“. Oba tyto materiály však musejí být (podle společné dohody o postupech) projednány ve vedení všech zainteresovaných organizací. Teprve po odsouhlasení ve vedení všech organizací budou název a statut společné platformy oficiální a platné. Toto oficiální odsouhlasení ve vedení všech organizací by mělo proběhnout do 15. 9. 2007. Teprve poté může dojít k oficiálnímu podpisu společné smlouvy o budoucí spolupráci všech uvedených mysliveckých organizací; teprve poté oficiálně vznikne deklarovaná „Unie mysliveckých organizací ČR“ a každá z organizací jmenuje své oficiální zástupce.
Přípravný výbor vyslovuje politování nad ukvapenou veřejnou prezentací hlavních cílů Unie, informací o přijímání organizací do Unie, o podrobnostech organizační struktury, o systému fungování atd., a to navíc v době, kdy nebyla ze strany všech organizací vyslovena definitivní stanoviska a jakákoliv platforma nebyla oficiálně přijata. Přípravný výbor (i když nenese za daný článek odpovědnost) se omlouvá všem čtenářům časopisu za uvedené nesprávné a předčasné informace.  
Pokud vedení všech zainteresovaných mysliveckých organizací odsouhlasí vznik platformy pro budoucí spolupráci (např. pod názvem Unie), budou na stránkách odborného mysliveckého tisku oficiální formou informováni všichni myslivci v ČR (informace o veškerých podrobnostech vzniku platformy-Unie, o jejích prioritách o cílech a o cestách k jejich dosažení). V současné době jsou všechna jednání zástupců mysliveckých organizací o budoucí spolupráci v přípravné pracovní fázi.

Ing. Libor Řehák, Ph.D., přípravný výbor společné platformy mysliveckých organizací ČR

Svět myslivosti na Facebooku