Kapličce sv. Eustacha na Křivoklátě bylo 310 let

Ing. Dalibor Pačes

Krásné slunečné počasí poslední zářijové neděle umocnilo slavnostní atmosféru vzpomínkové akce, kterou připravili křivoklátští myslivci a lesníci u příležitosti uplynutí 310 let od postavení kapličky sv. Eustacha na Křivoklátě. Její historie byla připomenuta na malé myslivecké slavnosti za doprovodu Křivoklátských trubačů, Křivoklátských hudců a skupiny trubačů na lovecké rohy z německého Solingenu. Součástí slavnosti byla také Svatohubertská mše v kostele sv. Petra v Křivoklátě.

Slavnost moderoval její „duchovní otec“ Karel Breník, jenž ve svém vystoupení krátce připomněl legendu o sv. Eustachovi a historii křivoklátské barokní kapličky.
 
HISTORIE KAPLIČKY ...
Kapličku zasvěcenou patronovi myslivosti sv. Eustachovi, která stojí na Zámeckém vrchu severně od hradu Křivoklát, dal postavit v r. 1697 křivoklátský vrchní lovčí Jan Kryštof Rayman jako výraz poděkování za propuštění z nezaviněné vazby. Její přední stranu původně zdobil obraz sv. Eustacha, na zadní straně byl obraz pouti Ježíše do Jeruzaléma.
Po sto letech – r. 1797 – dal kapličku opravit lesmistr František Alster a kolem vysadil čtyři lípy. V r. 1847 se o další opravu zasloužil lesmistr Jan Gintl. Původní fresky nahradil v severním výklenku obraz sv. Eustacha od malíře Jana Kroupy (dnes uložen v depozitáři hradu Křivoklát), jižní výklenek byl opatřen latinským a českým nápisem Obnoveno pod záštitou nejjasnějšího vladaře Karla Egona z Fürstenbergu, ctěného ochránce svých myslivců. Další opravy, tentokrát bez okázalostí a oslav, se kaplička dočkala v r. 1870. Obraz sv. Eustacha tehdy zrestauroval křivoklátský rodák, akademický malíř Felix Fischer. Za obraz byly uloženy důležité písemnosti. U příležitosti dvoustého výročí postavení kapličky v r. 1897 bylo opraveno zdivo a akademický malíř Vilém Trsek vyčistil a zrenovoval obraz. Písmena na zdi jižního výklenku byla značně poškozena, a tak je nahradil obsáhlejší latinský nápis vyrytý do mramorové desky. Obraz sv. Eustacha s postupujícím časem trpěl korozí plechových částí, a proto byl r. 1935 opět sejmut a zrestaurován, tentokrát místním malířem – samoukem Karlem Šnoblem. Písemnosti ukryté v plechové schránce za obrazem byly uloženy do hradního archivu a zpět za obraz byly uschovány různé pamětní listiny. Období nacistické okupace přežila kaplička bez úhony.
Po r. 1945 se péče o ni ujal Okresní myslivecký spolek v Křivoklátě. Dne 21. září 1947 se slavilo 250 let od postavení kapličky. Ještě před tím proběhla její další rozsáhlá oprava, v okolí byly provedeny pozemkové úpravy a bylo vybudováno přístupové schodiště. Původní obraz sv. Eustacha z r. 1847 byl nahrazen obrazem novým, namalovaným na zinkové desce. Jeho autor akademický malíř Miloš Endler jej přizpůsobil baroknímu slohu kapličky a zakomponoval do něj vyobrazení Křivoklátu podle rytiny z r. 1871. Do jižního výklenku byla místo mramorové desky (v současné době bychom ji našli na pavlači západního křídla hradu Křivoklát) připevněna bronzová pamětní deska s textem Zastav se zde myslivče a vzpomeň druhů padlých za vlast. Připomínala tak rozhodnutí věnovat kapličku památce československých myslivců padlých v bojích za svobodu národa v letech 1938-1945. Organizátor oslav – Československá myslivecká jednota – zemský svaz Čechy – dal vytisknout publikaci Křivoklátský památník, v níž je podrobně popsána historie Křivoklátska a jeho lesů, patroni myslivosti uctívaní v Čechách a dějiny kapličky. Krátce po oslavách – v r. 1948 – byly výklenky s obrazem a pamětní deskou zajištěny dřevěným rámem s drátěnou výplní a kolem kapličky byl postaven dřevěný plůtek.
Nový obraz byl ještě jednou restaurován, a to v r. 1979 svým autorem Milošem Endlerem.

... A JEJÍ SOUČASNOST
Od r. 1993 se o kapličku stará křivoklátský rodák, myslivec a místní podnikatel Karel Breník. K důstojnému zajištění oslav 300. výročí postavení kapličky založil Nadaci sv. Eustacha, v jejíž režii proběhla generální oprava kapličky a úprava okolí včetně instalace informační tabule a laviček. Opraveno bylo též přístupové schodiště a kamenné roubení kolem lip. Závěrečnou fází oprav bylo zrestaurování obrazu sv. Eustacha akademickým malířem Václavem Zoubkem z Rakovníka. Renovace se dočkala také bronzová pamětní deska.
Oslavy 300 let existence kapličky proběhly ve dnech 20.-21. září 1997 vskutku důstojně. Účastníci slavnosti zaplnili křivoklátský kostel sv. Petra, kde proběhla mše sloužená opatem Strahovského kláštera Michalem Josefem Pojezdným. Po mši se vydal dlouhý průvod ke kapličce, kde vystoupili s projevy kromě jiných předseda ČMMJ prof. ing. Josef Hromas, CSc., předseda MS Eustach Křivoklát Otakar Friebert a pamětník oslav z r. 1947 ing. Zdeněk Pelc. Kaplička byla znovu vysvěcena, k připomínce slavnostních chvil vydal Karel Breník, který akci moderoval, reedici Křivoklátského památníku z r. 1947, doplněnou o aktuální příspěvky a fotodokumentaci.
V r. 1998 došlo ke smutné události – neznámí vandalové odcizili z kapličky obraz. Přes usilovné pátrání podpořené upozorněními ve sdělovacích prostředích a vypsáním finanční odměny za zveřejnění informace, která by vedla k jeho nalezení, se ho nepodařilo najít. Nadace kapličky sv. Eustacha proto požádala Václava Zoubka, který prováděl poslední restaurování zcizeného originálu, o zhotovení věrné kopie původního obrazu. Ta byla zavěšena do kapličky 2. července 1999. Radostná zpráva přišla 28. srpna 2000 – zcizený obraz byl nalezen (v současné době je uložen na Lesní správě Křivoklát). Dne 30. září 2000 se u kapličky uskutečnila skromná oslava na počest nalezení obrazu a přitom provedl páter Jan Petrovič vysvěcení nové kopie obrazu uloženého ve výklenku kapličky.
Nadšenci, kteří zajišťovali organizaci oslav 300. výročí kapličky v r. 1997, nechtěli čekat dlouhých 50 let a rozhodli se uspořádat mysliveckou slavnost již po deseti letech, tedy letos. Na Malé myslivecké slavnosti, jak oslavu, jenž proběhla 30. září, nazvali, vystoupili s projevy stejně jako v r. 1997 Karel Breník a předseda MS Eustach Křivoklát Otakar Friebert a kromě nich zástupce Lesní správy Křivoklát (Lesy České republiky, s. p.) ing. Jan Povolný a předseda Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rakovník Pavel Pýcha. Netradiční příspěvek – vlastní mysliveckou poezii – přednesl umělecký řezbář a lesník ing. Petr Tříska. V závěru dopolední slavnosti zaznělo požehnání kapličce z úst vikáře Jána Petroviče. K jeho spokojenosti se zaplněným kostelem sv. Petra v Křivoklátě nesly v podvečer tóny Svatohubertské mše v podání solingenských trubačů pod vedením Luboše Fábika.
Nezbývá než si přát, aby kaplička sv. Eustacha na Křivoklátsku zůstala připomínkou myslivecké historie a tradic pro současné i budoucí generace.


Svět myslivosti na Facebooku