Ministerstvo zemědělství doporučuje redukovat početní stavy spárkaté zvěře

Redakce

Vzhledem k vysokým škodám působených spárkatou zvěří na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství (dále MZe) s výzvou k redukci stavů některých druhů spárkaté zvěře. Výzva je adresována všem držitelům honiteb a vlastníkům honebních pozemků, konkrétní doporučená opatření směřují k orgánům státní správy myslivosti.

STANOVISKO MZE K PROBLEMATICE ŠKOD PŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ
Pro přijetí účinných opatření vyzývá MZe všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby v maximální míře využívali možností, které poskytuje legislativa na úseku myslivosti ve vztahu k usměrňování chovu zvěře. Těmito možnostmi jsou zejména odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, redukce početních stavů zvěře tam, kde pro chov některých druhů zvěře nejsou ve volnosti předpoklady a přijetí mimořádných opatření ke snižování stavů zvěře, včetně výjimek ze zakázaných způsobů lovu. Zvláštní důraz klade MZe na odpovědnost držitelů honiteb, aby tam, kde nájemci honiteb nedodržují početní stavy zvěře na úrovni odpovídající potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, došlo k přehodnocení těchto smluv a k přijetí opatření k nápravě situace, příp. k ukončení smluv.
MZe vydalo doporučení příslušným orgánům státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (viz níže), aby v případech, kdy ze strany vlastníků, příp. nájemců honebních pozemků, nebo z důvodů zájmu zemědělské nebo lesní výroby nebo ochrany přírody, je požadováno snížení počtu některého druhu zvěře, napomáhaly svým přístupem kladnému vyřízení těchto požadavků. Obdobné doporučení vydalo MZe již před třemi lety pro snížení počtu prasat divokých s kladným výsledkem (realizace příslušných opatření přinesla zvýšení odstřelu zvěře z 80 000 na 120 000 kusů).
Ve vztahu k projednávání Národního lesnického programu II (dále NLP II) se MZe ztotožňuje s požadavky relevantních specialistů z nevládních organizací, kteří se zúčastnili přípravných jednání na vypracování návrhu tohoto programu, ale současně konstatuje, že řešení navrhovaná nevládními organizacemi bez zásahu MZe jsou již obsažena v současné právní úpravě o myslivosti. Z uvedeného důvodu nezastává názor, že neúspěšné naplňování požadavku na snižování početních stavů zvěře je záležitostí neodpovídajícího systému, tudíž záležitostí anonymní, ale je přesvědčeno, že problematika neúměrných stavů v honitbách je jednoznačně adresná a že má kořeny v konkrétním přístupu vlastníků honebních pozemků, držitelů honiteb a potažmo uživatelů honiteb k hospodaření se zvěří. Za účelem zlepšení situace navrhuje v rámci připravovaného NLP II konkrétní opatření směřující přímo k základu problému.
Těmito opatřeními jsou:
- přizpůsobení honiteb přirozeným migračním cestám zvěře,
- uplatňování požadavků vlastníků pozemků cestou držitelů honiteb na odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření,  
- uplatňování požadavků vlastníky honebních pozemků na přijetí mimořádných opatření směřujících k úpravě početních stavů zvěře,
- přehodnocení smluv o nájmech honiteb tam, kde nájemci nehospodaří v souladu se zájmy držitele honitby,
- vytváření oblastí chovu zvěře tam, kde výskyt zvěře přesahuje hranice jedné honitby.
MZe očekává, že takto konkretizované řešení by mělo rozhodujícím způsobem zajistit uvedení početních stavů zvěře do souladu s požadavky lesního hospodářství a zemědělství a mělo by vyloučit možnost schovávat se za neadresné obecné konstatování o nefunkčnosti dosud přijatých opatření k nápravě situace se stavy zvěře, nebo celého systému mysliveckého hospodaření se zvěří. MZe je přesvědčeno, že jím navrhovaná opatření jsou v souladu se snahami relevantních specialistů z nevládních organizací o snížení problematických stavů spárkaté zvěře a že jdou ještě dále, až k samým kořenům – tam, kde problémy vznikají.
       
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ MZE
MZe v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti zapojené do celonárodní diskuse o NLP II konstatuje, že současné početní stavy jelena lesního, daňka evropského, siky japonského, muflona a srnce obecného na území ČR neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody.
Škody, které uvedené druhy zvěře působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách a lesních porostech, se nepodařilo v uplynulém období snížit. Významné je i negativní působení některých druhů spárkaté zvěře v honitbách, kde se v minulosti tato zvěř vůbec nevyskytovala. Výsledné početní stavy jsou pozitivně ovlivňovány zemědělskou výrobou, zejména velkoplošným pěstováním plodin, jako je kukuřice, řepka a slunečnice, které poskytují dostatek krytu a klidu a znesnadňují lov zvěře. Významnou roli sehrává též neochota vlastníků honebních pozemků a držitelů honiteb aktivně vstoupit do kontroly mysliveckého hospodaření v honitbách s využitím všech nástrojů a opatření, které současná legislativa umožňuje.
Nezbytně nutné snížení početních stavů spárkaté zvěře zejména v lesních honitbách je v zájmu snížení škod, zlepšení zdravotního stavu lesa, úpravy věkové a pohlavní struktury chované zvěře a radikálního snížení některých druhů spárkaté zvěře, pro které nejsou v honitbách stanoveny minimální a normované stavy. Za účelem dosažení těchto cílů MZe všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje následující opatření:
1. V rámci dozoru v myslivosti (§ 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /dále zákon o myslivosti/) využít sankčních ustanovení uvedených v § 64 odst. 4 zákona o myslivosti, v případě, že nesplněním lovu celkového počtu kusů spárkaté zvěře dojde k překročení normovaných stavů jednotlivých druhů spárkaté zvěře pro každou konkrétní honitbu.
2. Neprodleně, vstřícně vyřizovat žádosti o vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří dvou let u jednotlivých druhů spárkaté zvěře, kde nejsou stanoveny minimální a normované stavy, v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti.
3. Plně využívat ke snížení početních stavů spárkaté zvěře i možnosti dané v § 39 zákona o myslivosti, tj. povolením a uložením úpravy stavu jednotlivých druhů spárkaté zvěře lovem, tedy odstřelem a odchytem, za využití následujících pravidel:
a) upřednostnit lov mladé zvěře,
b) z dospělé zvěře se zaměřit výhradně na samičí zvěř a samčí zvěř do stáří dvou let.
4. Povolit výjimku z některých zakázaných způsobů lovu podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti, zejména:
a) lov spárkaté zvěře s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu,  
b) lov spárkaté zvěře v odchytových zařízeních,
c) na společném lovu lovit daněly, daňčata, srny a srnčata.
5. Podpořit využití odchytových zařízení k lovu spárkaté zvěře
- v souvislosti s přijetím mimořádných opatření v souladu s ustanovením § 39 zákona o myslivosti lze rozhodnutím povolit lov spárkaté zvěře v odchytových zařízeních, tedy výjimku ze zakázaných způsobů lovu (§ 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti),
- je tedy povoleno střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech.
6. V případě vydávání rozhodnutí o uložení úpravy početních stavů spárkaté zvěře podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti MZe doporučuje začlenit do tohoto rozhodnutí jako opatření ke zlepšení stavu následující:
- navázat spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty a subjekty podnikajícími v lesním hospodářství, projednat s nimi konkrétní podmínky opatření přijatelných z obou zúčastněných stran tak, aby se zlepšily podmínky k lovu spárkaté zvěře,
- zakázat přikrmování a krmení spárkaté zvěře mimo dobu nouze, kromě odváděcího přikrmování ve velkých lesních komplexech.
Uvedená doporučení platí až do odvolání, nejdéle však do 31. 3. 2008.

Zpracováno podle tiskové zprávy MZe ze dne 12. listopadu 2007 a podle Doporučených opatření pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR ze dne 12. listopadu 2007, redakce

Svět myslivosti na Facebooku