Vznikla Unie mysliveckých organizací ČR

Ing. David Vaca, Ph.D.

V průběhu letošního roku Svět myslivosti informoval o schůzkách zástupců našich mysliveckých organizací s cílem diskutovat o založení společné otevřené platformy sloužící k projednávání důležitých otázek souvisejících s myslivostí a k zaujímání jednotných stanovisek. Ve čtvrtek 25. října t. r. se v zasedací místnosti Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze sešli zástupci čtyř našich mysliveckých organizací (Asociace profesionálních myslivců ČR, Řád svatého Huberta, Safari Club International – Bohemia a Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí), aby svými podpisy slavnostně potvrdili spolupráci pod hlavičkou Unie mysliveckých organizací ČR (dále Unie), jak byla založená platforma nazvána.

Slavnostního setkání se kromě delegací výše uvedených organizací zúčastnili členové zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství (poslanci ing. Karel Kratochvíle, ing. Petr Zgarba a Jaroslav Klein), zástupci Českomoravské myslivecké jednoty (předseda ing. Jaroslav Palas a jednatel ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.) a další hosté.
Na půdě LDF ČZU přivítal přítomné děkan prof. ing. Vilém Podrázský, CSc. Poté se ujal slova prezident SCI Bohemia doc. ing. Miloslav Vach, CSc., a krátce vysvětlil důvody vedoucí k založení Unie. V další části zrekapituloval prezident APM ing. Libor Řehák, Ph.D., letošní jednání mysliveckých organizací týkající se myšlenky založení společné platformy a posléze přípravy jejích základních dokumentů. Připomněl, že snahy společně diskutovat o důležitých problémech myslivosti se objevily již v uplynulých letech, zejména před r. 2001 v souvislosti s přípravou zákona o myslivosti. Nikdy však nedošlo ke vzniku oficiální platformy. Unie bude volným seskupením organizací s právem veta. Na jejích zasedáních se bude jednat o důležitých problémech myslivosti a navenek již budou prezentována společná oficiální stanoviska.
Po ohlédnutí za „přístupovými“ jednáními následovala krátká představení zakládajících organizací Unie. Za MSMP vystoupili jeho předseda ing. Kamil Rind (za myslivce z ČR) a ing. Roman Rybak (za myslivce z Polska), za ŘsvH jeho velmistr Jan Votava, za SCI Bohemia doc. Vach a za APM ing. Řehák.
Pavel Kříž (APM) poté přečetl deklaraci Unie, ing. František Frola (ŘsvH) seznámil přítomné se statutem Unie a Václav Novotný (SCI Bohemia) se zněním smlouvy o spolupráci (smlouva je k nahlédnutí na internetových stránkách APM – www.profimysl.cz). Smlouvu následně podepsali vrcholní představitelé zakládajících organizaci – za APM ing. Řehák, za ŘsvH Jan Votava, za SCI Bohemia doc. Vach a za MSMP ing. Kamil Rind.
Po podpisu smlouvy si vzal slovo Jan Votava a ve své krátké řeči ocenil zájem zakládajících členů Unie navázat novou formu spolupráce a komunikace.  
V bloku věnovaném vystoupení hostů promluvil jako první ing. Palas. Jménem ČMMJ popřál Unii úspěšná jednání a budoucnost a uvedl, že Myslivecká rada ČMMJ rozhodla o nevstoupení ČMMJ do Unie kvůli hrozbě ztrátě své identity. Toto rozhodnutí nemá podle předsedy ing. Palase vliv na navázání bilaterální spolupráce (či její pokračování) s jednotlivými členy Unie, pokud o ni projeví zájem.
Děkan LDF ČZU prof. Podrázský nabídl prostory fakulty a její technické zázemí k budoucím jednáním Unie.
V závěru jednání pozdravili jeho účastníky poslanci ing. Karel Kratochvíle a Jaroslav Klein, kteří podpořili myšlenku užší spolupráce mysliveckých organizací. Účast poslanců a jejich podporu Unie ocenil ing. Řehák. Unie by se podle něj měla stát odborným diskusním partnerem poslanecké sněmovny při projednávání legislativy související s myslivostí.
Před slavnostním přípitkem jednání oficiálně ukončil doc. Vach konstatováním, že založením Unie vznikl základ pro budoucí dobrou spolupráci na poli prosazování myšlenek prospěšných myslivosti a obhajoby myslivosti ve společnosti.


Svět myslivosti na Facebooku