Semináře Světa myslivosti na veletrhu Silva Regina 2008

Redakce

Seminář o srnčí zvěři a setkání účastníků soutěže Rarita roku 2007
Redakce Světa myslivosti byla odborným garantem dvou mysliveckých seminářů pořádaných jako součást doprovodného programu veletrhu Silva Regina 2008. První seminář proběhl v neděli 6. dubna a byl věnován problematice srnčí zvěře. Kromě přednášejících na něj byli pozváni i účastníci loňského prvního ročníku úspěšné soutěže Rarita roku 2007.

O úvod prvního bloku semináře na téma „Srnčí zvěř – teorie a praxe“ se postaral ing. Jan Dvořák, Ph.D., z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Na něj navázal čtenářům Světa myslivosti známý autor mnoha článků o růstu, vývoji a abnormalitách srnčích parůžků Pavel Scherer. V poutavé přednášce, doplněné obrazovou projekcí, se účastníci semináře kromě jiného dozvěděli zajímavosti o anatomické stavbě srnčích parůžků či o anomáliích v jejich růstu a členitosti. Po skončení prvního bloku přednášek byl přítomným představen Jan Slavětínský z Ledče nad Sázavou, jehož trofej zvítězila v soutěži Rarita roku 2007. Účastníci si mohli vítěznou trofej prohlédnout a vyslechnout detaily o lovu srnce, který zajímavé parůžky nosil.
V druhém bloku semináře vystoupil zástupce firmy Swarovski Optik ing. Zdeněk Hlavačka, který přítomným představil kvalitní pozorovací a zaměřovací dalekohledy, nezbytné k dobrému obeznání nejen srnčí zvěře.
Závěr semináře patřil diskusi, během níž padlo mnoho podnětných dotazů. „Živo“ bylo též při prohlídce abnormálních srnčích trofejí dalších účastníků soutěže Rarita roku 2007 i lovecké optiky od firmy Swarovski.

Seminář „Co přinese naší myslivosti novela veterinárního zákona?“

Druhý seminář se konal v úterý 8. dubna a týkal se velmi aktuálního tématu – novely veterinárního zákona, kterou projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Novela obsahuje velkou změnu týkající se nakládání se zvěřinou – počítá se zavedením statutu „proškolené osoby“, která by měla oprávnění kontrolovat zvěřinu a za určitých podmínek ji uvádět do oběhu.


Prvním přednášejícím byl MVDr. Pavel Forejtek, CSc., ze Středoevropského institutu ekologie zvěře, který hovořil o zásadách správného zacházení se zvěřinou od ulovení zvěře po kuchyňské zpracování zvěřiny.  
MVDr. Jana Horňáčková ze Státní veterinární správy ČR seznámila přítomné s legislativou EU týkající se hygieny zvěřiny a přiblížila obsah novely veterinárního zákona se zřetelem na problematiku „proškolených osob“ (definice základních pojmů, práva a povinnosti „proškolené osoby“, základní informace o systému školení atd.).
Konkrétní informace o připravovaném školení „proškolených osob“ přinesl MVDr. Mirko Treu, CSc., z Institutu celoživotního vzdělávání VFU v Brně, který bude školení zajišťovat. Počítá se s tím, že školení budou probíhat jako dvoudenní akce (patrně víkendy, 18 hodin teoretické výuky). Uchazeči budou v odstupu dvou až čtyř týdnů přezkoušeni formou písemného testu, a pokud uspějí, získají osvědčení, průkaz proškolené osoby a razítko k potvrzování lístku o původu zvěřiny. Odborným garantem školení bude Institut ekologie zvěře VFU Brno, evidenci zájemců povede Českomoravská myslivecká jednota prostřednictvím okresních mysliveckých spolků. Školení a zkoušky by měly probíhat v okresech, kde se přihlásí dostatečný počet zájemců. Cena školení by se měla pohybovat kolem 4500 Kč (zájemci si ho hradí sami), první termíny školení se uskuteční patrně v září letošního roku. Po pěti letech bude „proškolená osoba“ absolvovat školení znovu.
Tématu novely veterinárního zákona se budeme věnovat v příštích číslech Světa myslivosti.

Redakce

Svět myslivosti na Facebooku