Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/00

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V ROCE 2000...

...A ZPŮSOBU KONTROLY JEJICH VYUŽITÍ

Příloha č. 9 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2000  [podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

Ministerstvo zemědělství ČR sekce lesního hospodářství

CO NOVÉHO PŘINESLA PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PRO ROK 2000

Ing. Martin Chytrý - Ministerstvo zemědělství ČR

Lesní hospodářství je činností, jejímž cílem jsou přínosy příštích generací. Proto byla přijata zásada, že základní principy poskytování finančních prostředků státem se meziročně výrazně měnit nebudou. Pravidla schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako příloha č. 9 zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2000 obsahují vše, co žadatel potřebuje znát k podání žádosti, tj. všechny sazby podporovaných činností i závazné formuláře žádostí a jejich příloh. Přes výše uvedenou zásadu jsou pravidla operativně dopracovávána a upřesňována a proto je jistě vhodné na některé skutečnosti a změny upozornit.

AKTUALITY Z DOMOVA

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ - SEČ 2000

Šestý ročník této tradiční mezinárodní konference se uskutečnil pod záštitou ministerstva zemědělství za účasti asi 160 odborníků ve dnech 22.-24. února v srdci Železných hor na Seči. Organizátoři konference (firma Help Service - Education) si pro letošní rok vybrali motto “Integrace Evropy” a rozdělili jednání do několika tematických okruhů: integrace zemědělství a lesnictví do Evropské unie, projekty Evropské unie a MZe v lesnictví a zemědělství, multifunkční zemědělství, obnova venkova, lesní plánování, využití DPZ a GIS v lesnictví, zemědělství a ochraně přírody, lokálně cílené hospodaření (“Precission farming”), využití GPS v lesnictví a zemědělství.

AKTUALITY ZE SVĚTA

LESNICKÉ ČINNOSTI ZÍTŘKA

V září 1999 se v Pessac ve Francii konal seminář “Forest Operations of Tomorrow” (Lesnické činnosti zítřka), kterého se zúčastnili delegáti z 19 států celého světa. Z České republiky nebyl ani jediný účastník, což jen potvrzuje, že účastnické poplatky na obdobných akcích, a ekonomická situace českých subjektů dosáhly úrovně, která prakticky znemožňuje naši přímou účast na mezinárodní výměně poznatků. V průběhu vystoupení delegátů a následné diskuse se vytříbily tyto zajímavé názory:

Editorial 4/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

úvodní blok tohoto čísla jsme věnovali diskusi nad věcným záměrem “velké” novely lesního zákona (přitom Parlament již schválil “malou” novelu). V současné době se intenzivně pracuje na jeho paragrafovaném znění. Některé pasáže novely jsou vůči původnímu znění zákona 289/1995 přísnější, jiné liberálnější. Podle své povahy chválíme jedno a kritizujeme druhé. Škála názorů je opravdu pestrá, a bude ještě pestřejší až do hry vstoupí páni poslanci.

POZNÁMKY K NOVELE LESNÍHO ZÁKONA

Ing. Eduard Průša, CSc.

Jako občan demokratického státu jsem žil od r. 1989 v dobré víře, že zákony našeho státu připravuje Parlament jakožto osvícený, vrcholný orgán, který má jejich prostřednictvím co nejlépe usměrňovat naši společnost k jejímu všeobecnému blahu. Po krátké době mi však bylo vysvětleno, že tomu tak v Česku vůbec není a že při schvalování zákona se obvykle začíná současně jednat o jeho novelizaci.

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU NOVELY LESNÍHO ZÁKONA

Prof. Ing. Zdeněk Poleno, CSc., Doc. Ing. Ivo Kupka, CSc., Doc. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
katedra pěstování lesů, Lesnická fakulta ČZU v Praze

Považujeme za nutné vyjádřit se k návrhu věcného záměru novely lesního zákona, protože se podle našeho názoru velmi podstatným způsobem dotýká zásadních otázek pěstování lesa. Naprosto souhlasíme s konstatováním, že v době projednávání a schvalování lesního zákona č. 289/1995 Sb. převládal předpoklad, že každý vlastník lesa bude mít samozřejmou snahu starat se o svůj majetek co nejlépe a že tedy není nutno vlastníka lesů omezovat příliš širokými pravomocemi orgánů státní správy lesů. Souhlasíme i se zkušenostmi, že schopnost nebo odhodlání mnohých vlastníků lesa pečovat o les v rozsahu stanoveném zákonem byla přeceněna.

VYJÁDŘENÍ KE STAVU HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

David Sojka - soukromý majitel lesa

Mnozí majitelé lesních pozemků, když žádali o navrácení lesních majetků, brali zákon o půdě opravdu jako zmírnění majetkových křivd a ne pouze jako gesto státu, který chce ukázat okolním zemím svoji demokratickou způsobilost. Ale ne každý důchodce, kterému nebylo po 40 let dovoleno obhospodařovat svůj majetek, měl sílu se do toho znovu pustit. Jiný zase bydlí na druhé straně republiky, chybí mu jakékoliv lesní vzdělání, neví nic o výsadbě stromků, o práci s motorovou pilou, o prodeji dřeva a nezná mnoho dalších věcí, které jsou nezbytné k tomu, aby v lese bylo vše v pořádku a bez problémů.

NA CESTĚ K LESU BLÍZKÉMU PŘÍRODĚ

Ing. Ilja Andrš

Významné postavení mezi lesnickými vědami zaujímá hospodářská úprava lesů (HÚL). Periodicky vyhotovovanými lesními hospodářskými plány již více než 200 let přispívá k tomu, že lesy byly z kritického stavu, do kterého se dostaly ke konci 18. století neregulovanými těžbami dřeva, postupně přebudovány na porostními zásobami bohaté a vysoce produktivní vysokokmenné lesy, plnící náročné požadavky společnosti ve smyslu vysoce účinného víceúčelového lesa.

K DISKUSI O NÁVRHU NOVELY LESNÍHO ZÁKONA

Pavel Bradáč - odborný lesní hospodář, LS Ještěd, revír Český Dub

Z některých diskusních příspěvků mám pocit, jakoby lesní zákon 289/1995 a připravovaná novela, doslova trýznila soukromé majitele lesů a v konečném důsledku jsou pošlapávána základní lidská práva. Na konkrétních případech bych chtěl ukázat, jak tomu je ve skutečnosti a o čem je vlastně spor.

SETKÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A LESNÍKŮ - nad věcným záměrem novely lesního zákona

Pavel Rensa, Jan Řezáč

Po čtyřech letech platnosti nového lesního zákona se rozhodlo ministerstvo zemědělství přistoupit k jeho novelizaci, a to hned dvěma novelami. První, tzv. malá novela, si vytkla za cíl zabránit devastačním těžbám zvláště v soukromých malolesích cestou zvýšení represí. Současně byla připravena velká novela, vypracovaná společně ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí a v podobě věcného záměru předložena k veřejné diskusi.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.